Ing. Viera ZÁBLACKÁ

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. Viera ZÁBLACKÁ
 
Trvalý pobyt
Školská 3 , 900 31 Stupava 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
 
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
849
Číslo certifikátu
841 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
26.06.2001 
Dátum vydania certifikátu
26.06.2001 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
18.09.2001 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
 
Dôvody pozastavenia licencie
 
Dátum vrátenia licencie
 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Preskúšanie
 
Dátum
29.10.2004 
Výsledok
 
 
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
Dátum
22.12.2014 
Disciplinárne opatrenie
porušenie § 29 ods.5 zákona č.540/2007 Z.z.v znení neskorších predpisov,písomné napomenutie podľa § 44 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č.540/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 
 
Dátum
08.12.2015 
Disciplinárne opatrenie
pokuta podľa § 44 ods. 1 písm. b) bod 2 za opakované porušenie § 29 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk