Ing. Pavel ČIŽMAR

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. Pavel ČIŽMAR
 
Trvalý pobyt
Venevská 17 , 990 01 Veľký Krtíš Slovensko 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
 
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
716
Číslo certifikátu
733 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
20.10.1995 
Dátum vydania certifikátu
20.10.1995 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
20.10.1995 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
 
Dôvody pozastavenia licencie
 
Dátum vrátenia licencie
 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
27.09.2006 
Dôvody zániku licencie
§ 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 466/2002 Z. z. 
 
Preskúšanie
 
Dátum
 
Výsledok
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
Dátum
20.07.2006 
Disciplinárne opatrenie
vyčiarknutie zo zoznamu audítorov,nesplnenie si povinností finančne prispievať na činnosť skau za rok 2004,2005,porušenie čl.7 ods.1 písm.h/II. časti štatútu skau,,nesplnenie si povinnosti každoročne predkladať skau formulár hlásenie audítora za rok 2003, 
 
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk