Ing. Dagmar HORÁKOVÁ

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. Dagmar HORÁKOVÁ
 
Trvalý pobyt
Štúrova 14 , 949 01 Nitra 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
 
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
485
Číslo certifikátu
499 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
27.10.1994 
Dátum vydania certifikátu
21.11.1994 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
21.11.1994 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
01.10.2019 
Dôvody pozastavenia licencie
na vlastnú žiadosť 
Dátum vrátenia licencie
15.05.2020 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Preskúšanie
 
Dátum
 
Výsledok
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
Dátum
02.03.2010 
Disciplinárne opatrenie
§ 18 a 29 neodstránenie nedostatkov v činnosti audítora zistené pri opakovanej previerke kvality,nezúčastnenie sa sústavného vzdelávania , pokuta 1 200 eur 
 
 
Dátum
04.11.2020 
Disciplinárne opatrenie
Pokuta podľa § 49 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 423/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Porušenie § 28 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk