Ing. František MADĚRA, CSc.

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. František MADĚRA, CSc.
 
Trvalý pobyt
Topoľčianska 22/53 , 851 05 Bratislava Slovensko 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
Topoľčianska 22/53 , 85105 Bratislava Slovensko 
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
44
Číslo certifikátu
75 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
05.03.1993 
Dátum vydania certifikátu
22.03.1993 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
22.03.1993 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
01.01.2018 
Dôvody pozastavenia licencie
na vlastnú žiadosť 
Dátum vrátenia licencie
 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
30.11.2019 
Dôvody zániku licencie
§ 12 ods. 2 písm. o) zákona č. 423/2015 Z. z., vlastná žiadosť 
 
Preskúšanie
 
Dátum
 
Výsledok
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk