Ing. Tibor ILLOVSKÝ

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. Tibor ILLOVSKÝ
 
Trvalý pobyt
Gogoľova 17 , 010 04 Žilina 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
 
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
317
Číslo certifikátu
316 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
06.04.1993 
Dátum vydania certifikátu
20.04.1993 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
20.04.1993 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
 
Dôvody pozastavenia licencie
 
Dátum vrátenia licencie
 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
01.06.2012 
Dôvody zániku licencie
§ 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 540/2007 Z. z., vlastná žiadosť 
 
Preskúšanie
 
Dátum
 
Výsledok
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
Dátum
20.07.2006 
Disciplinárne opatrenie
pokuta 10 000 skk,nesplnenie si povinností každoročn epredkladať skau formulár hlásenie audítora za rok 2003,2004,porušenie ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. h/II.časti štatútu skau 
 
 
Dátum
19.07.2011 
Disciplinárne opatrenie
porušenie § 29 zákona č.540/2007Z.z., písomné napomenutie podľa § 44 ods. 1 písm.a) 
 
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk