Ing. Zuzana ZBUDILOVÁ

<< Späť na zoznam štatutárnych audítorov
 
Štatutárny audítor
 
Meno a priezvisko
Ing. Zuzana ZBUDILOVÁ
 
Trvalý pobyt
Oravská 15 , 821 09 Bratislava Slovensko 
 
Miesto podnikania, ak štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na vlastný účet
 
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
1041
Číslo certifikátu
1088 
Dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
06.10.2011 
Dátum vydania certifikátu
14.12.2011 
Dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov
14.12.2011 
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
01.08.2017 
Dôvody pozastavenia licencie
na vlastnú žiadosť 
Dátum vrátenia licencie
01.07.2019 
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Preskúšanie
 
Dátum
 
Výsledok
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam všetkých certifikátov vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Zoznam všetkých licencií vydaných štatutárnemu audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
Audítorská spoločnosť, s ktorou je štatutárny audítor prepojený
 
IČO
 
Webové sídlo audítorskej spoločnosti
 
Vzťah štatutárneho audítora k audítorskej spoločnosti
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk