Vzdelávanie

Všeobecné informácie

Štatutárny audítor je povinný podľa § 31 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite absolvovať najmenej 120 hodín sústavného vzdelávania počas trojročného cyklu, z toho najmenej 20 hodín ročne. Štatutárny audítor, ktorý má pozastavenú licenciu, je povinný absolvovať sústavné vzdelávanie v rovnakom rozsahu.

Sústavné vzdelávanie prebieha v trojročných vzdelávacích cykloch.
V súčasnosti prebieha siedmy vzdelávací cyklus, ktorý sa začal 1. januára 2019 a skončí 31. decembra 2021.

Kontrolu sústavného vzdelávania vykonáva:

 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) u štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu definovaných v § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „subjekt verejného záujmu“) a v obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods.15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „obchodná spoločnosť“).

 • Slovenská komora audítorov:

  • u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu a obchodnými spoločnosťami; tým nie je dotknuté oprávnenie Úradu vykonávať kontrolu sústavného vzdelávania u štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu a obchodnými spoločnosťami;

  • u všetkých asistentov štatutárneho audítora.


Informácie ku kontrole sústavného vzdelávania vykonávanej Úradom

Ak je vykonávaný štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach aspoň v jednom roku trojročného vzdelávacieho cyklu, kontrole sústavného vzdelávania za celý trojročný vzdelávací cyklus podlieha:

 • štatutárny audítor, ktorý vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako zamestnanec štatutárneho audítora v jeho mene a na jeho účet;
 • audítorská spoločnosť a každý štatutárny audítor, ktorý pôsobí v tejto audítorskej spoločnosti;
(ďalej len „dotknuté subjekty“).

 

Dotknuté subjekty sú povinné preukazovať splnenie podmienok sústavného vzdelávania v súlade s vnútorným predpisom Úradu: „Evidencia a kontrola sústavného vzdelávania u štatutárnych audítorov a audítorských spoločností podliehajúcich kontrole Úradu“.

Prílohami vnútorného predpisu sú:

 • Príloha č. 1: „Oznámenie o absolvovanom sústavnom vzdelávaní štatutárneho audítora (FO)“
 • Príloha č. 2: „Oznámenie o absolvovanom sústavnom vzdelávaní audítorskej spoločnosti (PO)“
 • Príloha č. 3: „Prehľad o jednotlivých absolvovaných vzdelávacích aktivitách / výkone činností“

Podľa článku 11 vyššie uvedeného vnútorného predpisu:

 • prílohu č. 1 a prílohu č. 3 vypĺňa štatutárny audítor, ktorý vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako zamestnanec štatutárneho audítora v jeho mene a na jeho účet (FO);
 • prílohu č. 2 a prílohu č. 3 vypĺňa audítorská spoločnosť (PO) za všetkých štatutárnych audítorov, ktorí v nej pôsobia.


Pre uznanie absolvovaných hodín sústavného vzdelávania je potrebné preukázať dokladmi všetky vykázané vzdelávacie aktivity / výkon činností v súlade s článkom 12 vyššie uvedeného vnútorného predpisu.

Termín na zaslanie hlásenia o absolvovanom sústavnom vzdelávaní za príslušný kalendárny rok je najneskôr do 30.4. nasledujúceho kalendárneho roka.

Hlásenie o absolvovanom sústavnom vzdelávaní spolu s relevantnými dokladmi je možné doručiť:

 • poštou na adresu Úradu, alebo
 • osobne do podateľne Úradu v úradných hodinách, alebo
 • elektronicky (scan podpísaných príslušných príloh spolu s dokladmi) do podateľne Úradu.

Kontaktné údaje pre doručenie nájdete na webovom sídle Úradu v časti „Kontakty“.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 15:00
Piatok: 09:00 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk