ZALOHA

Aktuality
25.03.2020
V
ýbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB) prijal Vyhlásenie v súvislosti s vplyvom COVID-19 na audity finančných výkazov

18.03. 2020
Z dôvodu prijatých opatrení vlády i prevádzkovateľa budovy, v ktorej sídli Úrad, v súvislosti s koronavírusom, fungujeme v obmedzenom režime a neodporúčame osobný kontakt. Z uvedených dôvodov uprednostníme, ak nám prípadné dotazy napíšete e-mailom na udva@udva.sk alebo pošlete poštou na korešpondenčnú adresu Úradu. Môžete využiť aj nižšie uvedené kontakty. O prípadnej zmene a aktuálnej situácii Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


Kontaktné osoby:
Asistentka generálnej riaditeľky

Martina Bajtayová: +421 903 294 182 (bajtayova@udva.sk)

Vedúca oddelenia právneho, skúšok a licencovania
JUDr. Lucia Geletová: +421 903 254 123 (geletova@udva.sk)

Zamestnankyňa zodpovedná za evidenciu licencií a vedenie zoznamov
Bc. Veronika Varechová: +421 903 442 363 (varechova@udva.sk)

Zamestnankyňa zodpovedná za prípravu skúšok, kontrolu sústavného vzdelávania a agendu SVZ a OS
Danica Doláková: +421 911 389 240 (dolakova@udva.sk)

Vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a štandardov
Ing. Milan Gedeon +421 911 796 406 (gedeon@udva.sk)

Zamestnankyňa zodpovedná za registráciu audítorských subjektov na výkon štatutárneho auditu v SVZ a OS a za agendu ročných poplatkov vo výške 300 €, ktoré platia audítorské spoločnosti
Ing. Mária Kozáková, PhD.: kozakova@udva.sk
 
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 540/2007 Z. z.").

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 423/2015 Z. z."), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č. 540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej aj ako "nariadenie").

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č. 423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk