Oznamovanie porušení podľa § 38 zákona č. 423/2015 Z. z.

Spôsob podávania oznámení podľa § 38 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podnet možno podať písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Písomný podnet možno doručiť osobne do podateľne Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. alebo zaslať prostredníctvom pošty na adresu:

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1
P.O. Box 63
810 05 Bratislava 15

Prostredníctvom elektronickej pošty možno podnet zaslať na adresu osôb zodpovedných za prijímanie podnetov: geletova@udva.sk, vernarcova@udva.sk alebo na adresu podateľne: udva@udva.sk.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk