Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu

Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu:

 • dohliada na:
  1. dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
  2. dodržiavanie Etického kódexu audítora,
  3. dodržiavanie ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z.,
  4. previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonávanú Slovenskou komorou audítorov,
  5. sústavné vzdelávanie,
 • zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty,
 • zostavuje harmonogram previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a určuje subjekty, v ktorých sa vykoná previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
 • vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad a kontrolórov vykonávajúcich previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
 • posudzuje oznámenia účtovnej jednotky a oznámenia štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní alebo odstúpení štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas vykonávania štatutárneho auditu,
 • na základe doručených oznámení rozhoduje o vykonaní previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, dohľadu alebo prešetrenia skutočností súvisiacich so štatutárnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami a výkonom štatutárneho auditu,
 • prerokúva protokol a odporúča prijatie nápravných a preventívnych opatrení u dohliadaného subjektu na základe vykonaného dohľadu,
 • posudzuje žiadosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti o výnimku z požiadavky podľa nariadenia,
 • preveruje podnety podľa § 38 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.,
 • informuje bezodkladne o závažných zisteniach Výbor pre prešetrovanie a sankcie a dáva podnety na začatie konania o uložení sankcie,
 • posudzuje podnety zaslané disciplinárnou komisiou Slovenskej komory audítorov a po ich posúdení ich spolu so svojím stanoviskom zasiela na prešetrenie Výboru pre prešetrovanie a sankcie,
 • posudzuje podania o spochybnení dobrej povesti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
 • rozhoduje o žiadosti štatutárneho audítora o zníženie počtu hodín vzdelávania alebo prerušenie vzdelávania,
 • schvaľuje zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu Úradu a zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu predložené Slovenskou komorou audítorov,
 • na základe zistenia, že štatutárny audítor nesplnil povinnosť sústavného vzdelávania, zasiela Výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uložení sankcie,
 • v súlade s § 35 ods. 7 zákona č. 423/2015 Z. z. podáva Výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uložení sankcie.


Zoznam členov:

Ing. Miriam Majorová, PhD. – predsedníčka VZKA
Ing. Ondrej Baláž
Mgr. Ing. Peter Hintoš
Ing. Ján Hollý
Ing. Iveta Turčanová
RNDr. Eva Racková
 

Zápisnice z rokovaní Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2023:

Zápisnica z rokovania VZKA č. 1/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 2/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 3/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 4/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 5/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 6/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 7/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 8/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 9/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 10/2023

Zápisnica z rokovania VZKA č. 11/2023

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk