Skúšobná komisia Úradu


Predsedu a ďalších členov Skúšobnej komisie Úradu vymenúva a odvoláva Rada Úradu. Skúšobnú komisiu Úradu tvoria štatutárni audítori a ďalší odborníci teórie a praxe navrhnutí Slovenskou komorou audítorov, Úradom alebo Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podpredsedom Skúšobnej komisie Úradu je vždy prezident Slovenskej komory audítorov. Funkčné obdobie Skúšobnej komisie Úradu je trojročné okrem podpredsedu Skúšobnej komisie Úradu, ktorého funkčné obdobie trvá počas výkonu jeho funkcie.

Skúšobná komisia:

  • prerokováva žiadosti prihlásených uchádzačov na audítorské skúšky a skúšky spôsobilosti,
  • aktualizuje a zverejňuje okruhy tém na audítorskú skúšku, skúšku spôsobilosti a preskúšanie,
  • zabezpečuje organizáciu audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk