Rada

Rada je najvyšším riadiacim orgánom Úradu.

Rada najmä:

 • schvaľuje stratégiu činnosti Úradu na obdobie piatich rokov,
 • schvaľuje ročný plán činnosti Úradu,
 • prerokúva rozpočet Úradu a jeho čerpanie a predkladá ho dozornému výboru,
 • prijíma opatrenia na základe zistení dozorného výboru podľa § 60 ods. 5 a 6 zákon č. 423/2015 Z. z.,
 • vymenúva a odvoláva členov komisií Úradu a výborov okrem dozorného výboru,
 • navrhuje generálneho riaditeľa,
 • schvaľuje zásady činnosti komisií Úradu a výborov a správy o ich činnosti okrem dozorného výboru,
 • schvaľuje správu o činnosti Úradu a predkladá ju vláde Slovenskej republiky,
 • schvaľuje štatutárneho audítora na overenie účtovnej závierky Úradu a overenie súladu výročnej správy Úradu s účtovnou závierkou Úradu,
 • schvaľuje výročnú správu Úradu a účtovnú závierku Úradu a po overení súladu výročnej správy Úradu s účtovnou závierkou Úradu štatutárnym audítorom ju predkladá vláde Slovenskej republiky,
 • schvaľuje štatút Úradu, organizačný poriadok Úradu a iné vnútorné predpisy Úradu,
 • schvaľuje rokovací poriadok Rady, jednotlivých výborov a komisií,
 • vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej komisie Úradu,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Úradu,
 • na základe odporúčania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu môže štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti povoliť výnimku z požiadavky podľa čl. 4 ods. 2 nariadenia,
 • schvaľuje dohody o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Úradom a príslušnými orgánmi dohľadu v členských krajinách a tretích krajinách,
 • koordinuje a riadi vzťahy Úradu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
 • schvaľuje zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania predložené Slovenskou komorou audítorov.


Členov Rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska s výnimkou generálneho riaditeľa, ktorý je členom Rady v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z.

Funkčné obdobie člena Rady je päťročné, okrem generálneho riaditeľa. Člena Rady možno vymenovať opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie Rady je neverejné. Z každého rokovania Rady sa vyhotovuje zápisnica.

Členovia Rady sú verejní funkcionári, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Zoznam členov:

JUDr. Tatiana Dubinová - predsedníčka Rady
Ing. Daniela Klučková - podpredsedníčka Rady
Ing. Aurel Dibák
Ing. Juraj Molčan
 
 

Zápisnice z rokovaní rady v roku 2024:

Zápisnica z rokovania Rady č. 1/2024

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk