Komisia pre medzinárodné účtovné štandardy

Komisia pre medzinárodné účtovné štandardy je odborná poradná skupina Úradu, ktorá sa nezúčastňuje na jeho rozhodovaní.

Komisia pre medzinárodné účtovné štandardy poskytuje Úradu odbornú podporu pri:

  • tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov, na ktorých sa Úrad zúčastňuje prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
  • zabezpečení interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosti pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
  • príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva, na ktorých Úrad spolupracuje s ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona,
  • plnení ďalších úloh Úradu v oblasti účtovníctva, daní a medzinárodných účtovných štandardov.


Zoznam členov:

Ing. Richard Farkaš, PhD. - predseda Komisie
Mgr. Juraj Tučný - tajomník Komisie
Ing. Radka Hubčíková
Ing. Štefan Kardoš
Ing. Oľga Karellová
Ing. Ľubomír Kučera
Ing. Jana Magátová
Ing. Daniel Šalamún
Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk