Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku

Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku je odborná poradná skupina Úradu, ktorá sa nezúčastňuje na jeho rozhodovaní.

Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku poskytuje Úradu odbornú podporu pri:

  • tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora, na ktorých sa Úrad zúčastňuje prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie, a pri zabezpečení ich prístupnosti pre používateľov v Slovenskej republike,
  • príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štatutárneho auditu,
  • plnení ďalších úloh Úradu v oblasti účtovníctva, štatutárneho auditu a daní.


Zoznam členov:

Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA - predsedníčka Komisie
Ing. Vladimír Zima - tajomník Komisie
Ing. Milan Cisár
Ing. Mária Horváthová
Ing. Radim Konečný
Ing. Zuzana Letková, FCCA
Ing. Miroslava Ostrihoňová
Ing. Alexander Šrank
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk