Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy

Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy je odborná poradná skupina Úradu, ktorá sa nezúčastňuje na jeho rozhodovaní.

Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy poskytuje Úradu odbornú podporu pri:

  • tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora, na ktorých sa Úrad zúčastňuje prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie, a pri zabezpečení ich prístupnosti pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
  • tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov, na ktorých sa Úrad zúčastňuje prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
  • zabezpečení interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosti pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
  • príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štatutárneho auditu a účtovníctva, na ktorých Úrad spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
  • konzultácii návrhov nových usmernení a metodických informácií Slovenskej komory audítorov (ďalej len „SKAU“) pre oblasť medzinárodných audítorských štandardov a etiky, ktorá má pre SKAU iba odporúčací charakter,
  • plnení ďalších úloh Úradu v oblasti štatutárneho auditu, účtovníctva, daní a medzinárodných účtovných štandardov.


Zoznam členov:

Ing. Miriam Blahušiaková, PhD.

Ing. Dalimil Draganovský, FCCA

Ing. Oľga Karellová

Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA

Ing. Zuzana Letková, FCCA

Ing. Silvia Matulová

Ing. Michal Maxim, FCCA

Ing. Daniel Šalamún, FCCA

Mgr. Juraj Tučný

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk