Generálny riaditeľ


Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom Úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Úradu, ktoré nie sú podľa zákona č. 423/2015 Z. z. vyhradené do výlučnej pôsobnosti Rady alebo výborov Úradu. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky na základe návrhu Rady.

Generálnou riaditeľkou Úradu je Ing. Katarína Kaszasová.

Životopis

Generálny riaditeľ:

  • zastupuje Úrad navonok,
  • zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva a štatutárneho auditu,
  • zabezpečuje vypracovanie stratégie Úradu, ročného plánu činnosti Úradu, správu o činnosti Úradu, ktorú Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok, rozpočtu Úradu a vyhodnotenie jeho plnenia,
  • predkladá Rade na schválenie správu o činnosti Úradu, účtovnú závierku a výročnú správu Úradu,
  • riadi správu Úradu,
  • vymenúva zodpovednú osobu podľa § 38 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
  • po uplynutí funkčného obdobia Rady zvolá prvé zasadnutie novovymenovanej Rady, na ktorom Rada zo svojich členov v tajnom hlasovaní zvolí svojho predsedu a podpredsed
 

Generálny riaditeľ je verejný funkcionár, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk