Dozorný výbor


Dozorný výbor je kontrolným orgánom Úradu.

Dozorný výbor:

  • kontroluje hospodárenie Úradu,
  • schvaľuje rozpočet Úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
  • kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 55 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
  • navrhuje zvolanie Rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie Úradu,
  • schvaľuje rokovací poriadok Dozorného výboru.


Funkčné obdobie člena výboru je päťročné. Člena výboru možno vymenovať opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zoznam členov:

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - predseda Dozorného výboru
Ing. Monika Kianičková
Ing. Vladimír Urmanič
 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 15:00
Piatok: 09:00 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk