Dozorný výbor


Dozorný výbor je kontrolným orgánom Úradu.

Dozorný výbor:

  • kontroluje hospodárenie Úradu,
  • schvaľuje rozpočet Úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
  • kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 55 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
  • navrhuje zvolanie Rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie Úradu,
  • schvaľuje rokovací poriadok Dozorného výboru.


Funkčné obdobie člena výboru je päťročné. Člena výboru možno vymenovať opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Členovia Dozorného výboru sú verejní funkcionári, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Zoznam členov:

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - predseda Dozorného výboru
Ing. Jana Langerová
Ing. Vladimíra Zacharidesová


 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk