Organizácia a riadenie Úradu


Orgánmi Úradu sú:

a) Rada
b) Generálny riaditeľ
c) Dozorný výbor
d) Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu ("VZKA")
e) Výbor pre prešetrovanie a sankcie ("VPS")


Úrad v súlade s § 55 ods. 7  zákona č. 423/2015 Z. z. zriadil na plnenie svojich úloh komisiu, ktorá nemá rozhodovacie právomoci:


Osobitné postavenie vo vnútornej organizácii Úradu má Skúšobná komisia.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk