Odkazy

SR:
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR)
Najvyšší kontrolný úrad
Národná banka Slovenska
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 
http://www.udzs-sk.sk
Úrad pre verejné obstarávanie
Slovenská komora audítorov (SKAU)
Burza cenných papierov v Bratislave

 
Európa:
 
Európska únia (EU)
Európska Komisia (EC)
Európska Rada (European Council)
Európsky Parlament (European Parliament)
Rada Európskej Únie (Council of the European Union)
Výbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB)
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Európska federácia účtovníkov a audítorov pre malé a stredné podniky (EFAA)
Accountancy Europe (AE)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Rada Európy

 
Tvorcovia štandardov:
 
Nadácia IFRS Foundation (IFRS Foundation)
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)
Výbor pre interpretácie k štandardom IFRS (IFRS Interpretation Committee)
Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC)
Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB)
Rada pre medzinárodné etické štandardy (IESBA)
 

Iné:
 
Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov pre audit (IFIAR)
Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO)
Rada pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB)
Rada pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami (PCAOB)
Svetová banka
Americká rada pre cenné papiere a burzu

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk