O úrade

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 540/2007 Z. z.").

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 423/2015 Z. z."), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č. 540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej aj ako "nariadenie").

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č. 423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.

Pôsobnosť Úradu:

 • vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi,
 • vykonáva previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
 • zabezpečuje audítorské skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšanie,
 • vydáva osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej aj "certifikát"),
 • vydáva, pozastavuje a odoberá licencie štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam,
 • zapisuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
 • registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny,
 • poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie do iného členského štátu alebo tretej krajiny.

Úrad vykonáva aj tieto činnosti:

 • zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
 • zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
 • zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie a zabezpečuje ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
 • spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a štatutárneho auditu,
 • informuje príslušný orgán v domovskom členskom štáte o registrácii jeho audítorskej spoločnosti a o zániku licencie jeho štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
 • oznamuje dôverné informácie, ktoré sú určené na plnenie úloh, príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad subjektmi verejného záujmu, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke, ktoré konajú ako menové orgány, a Európskemu výboru pre systémové riziká,
 • oznamuje Výboru európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu uloženie sankcií podľa zákona č. 423/2015 Z. z. a raz ročne poskytne súhrnné informácie o rozhodnutiach Úradu a uložených sankciách,
 • koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. a v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • ďalšie činnosti podľa zákona č. 423/2015 Z. z. alebo nariadenia.

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk