Medzinárodná spolupráca

Postavenie a pôsobenie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v medzinárodných štruktúrach

Úrad v rámci medzinárodnej spolupráce participuje najmä na rokovaniach Výboru európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB) vrátane jeho pracovných podskupín, ako aj na rokovaniach Medzinárodného fóra nezávislých regulačných orgánov auditu (IFIAR), prostredníctvom ktorých zároveň spolupracuje s Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), konkrétne s radou IAASB a radou IESBA.

 

Výbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB)

Úrad sa zúčastňuje plenárnych rokovaní výboru CEAOB, ako aj zasadnutí a telefonických konferencií nasledujúcich pracovných podskupín:

 • Podskupina CEAOB pre inšpekcie (Inspections Sub-group)
 • Podskupina CEAOB pre medzinárodné audítorské štandardy (International Auditing Standards Sub-group)
 • Podskupina CEAOB pre presadzovanie práva/prešetrovanie a sankcie (Enforcement Sub-group)
 • Podskupina CEAOB pre monitorovanie trhu (Market Monitoring Sub-group)
 • Podskupina CEAOB pre posudzovanie medzinárodnej rovnocennosti a primeranosti (International Equivalence & Adequacy Sub-group)

Úrad sa zúčastňuje aj diskusií zameraných na jednotné uplatňovanie nariadenia v členských krajinách Európskej únie. V súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie v súčasnosti prebieha v Európskej únii diskusia o forme a obsahu spolupráce. CEAOB pri týchto aktivitách dôsledne zabezpečuje zachovávanie jednotného postupu vo všetkých 27 členských krajinách.

 

Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov auditu (IFIAR)

IFIAR

Úrad zameriava svoju činnosť v rámci medzinárodnej spolupráce s členmi IFIAR predovšetkým na monitorovanie vývoja celosvetových trendov pri dohľadoch a výmenu skúseností získaných pri dohľadoch. Zástupcovia Úradu sa zúčastňujú pracovných stretnutí IFIAR zameraných na výmenu skúseností pri dohľadoch, usmernenie stratégie pri dohľadoch nadnárodných audítorských spoločností a s tým spojenými rizikami.

Medzi kľúčové ciele IFIAR patrí:

 • Globálne zlepšiť kvalitu auditu
 • Posilniť postavenie IFIAR ako medzinárodného lídra v záležitostiach auditu prostredníctvom vedenia strategického myslenia
 • Rozšíriť štruktúru riadenia a činností IFIAR
 • Uľahčiť vzdelávanie a spoluprácu medzi členmi IFIAR

IFIAR realizuje svoje ciele prostredníctvom nasledujúcich pracovných skupín:

 • Pracovná skupina pre presadzovanie/prešetrovanie a sankcie (Enforcement Working Group)
 • Pracovná skupina pre globálnu kvalitu auditu (Global Audit Quality Working Group)
 • Pracovná skupina pre investorov a ostatné záujmové skupiny (Investor and Other Stakeholders Working Group)
 • Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu (International Cooperation Working Group)
 • Pracovná skupina pre inšpekcie (Inspection Workshop Working Group)
 • Pracovná skupina pre koordináciu štandardov (Standards Coordination Working Group)

Okrem vyššie uvedených pracovných skupín bola v roku 2015 založená pracovná skupina pre menšie regulačné orgány (Smaller Regulators Task Force) s cieľom identifikovať spôsoby, ako pomôcť menším regulačným orgánom pri riešení špecifických problémov, ktorým čelia.

 

Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC)

IFAC

Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC) prostredníctvom rady IAASB a rady IESBA vydáva viacero návrhov týkajúcich sa medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu.

Úrad sa podieľa na príprave pripomienok návrhov rady IAASB a rady IESBA prostredníctvom pracovnej podskupiny CEAOB a pracovnej skupiny IFIAR pre medzinárodné audítorské štandardy.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk