Jednotné kontaktné miesto


Žiadosť podľa § 4 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z.§ 5 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. a § 12 ods. 7 a 8 zákona 423/2015 Z. z. možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 15:00
Piatok: 09:00 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk