Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


- Vnútorný predpis: Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám
- Vnútorný predpis: O poplatkoch za úkony na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu

Kontakt:

Adresa:Telefón:
Fax:
E-mail podateľne:
Webové sídlo:

 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1
P.O.BOX 63
810 05 Bratislava 15
+421(0)2 57 26 75 25 (v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00, obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30)
+421(0)2 57 26 75 00
udva@udva.sk
www.udva.sk

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk