Hospodárenie Úradu

Úrad hospodári so svojím majetkom. Pri hospodárení s týmto majetkom je Úrad povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia.

Príjmami Úradu sú:


Rozpočet Úradu na nasledujúci rok schvaľuje Dozorný výbor. Rozpočet Úradu (zverejnený podľa § 67 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.):

 


Úrad vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovnú závierku a výročnú správu Úradu overujú dvaja štatutárni audítori, ktorí sú vyžrebovaní Slovenskou komorou audítorov.

 

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk