Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
26.10.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave dnes udelila Ing. Richardovi Farkašovi, PhD. z KPMG Slovensko čestnú vedeckú hodnosť “doctor honoris causa”. Richard Farkaš je členom Skúšobnej komisie nášho úradu a do septembra tohto roku viedol aj Komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Z jeho príhovoru na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vyberáme:

Internacionalizácia účtovníctva a audítorstva je reakciou na internacionalizáciu a globalizáciu ekonomiky a zdá sa, že sa jej nevyhneme ani v budúcnosti. Skúsenosti v Slovenskej republike z posledných troch desaťročí ukazujú, že kľúčovými faktormi pre jej zmysluplné zvládnutie sú:

- kritické posúdenie medzinárodných aspektov účtovníctva a audítorstva, a až následne ich implementácia
- silný interný sponzor zmien zo strany Ministerstva financií
- silný odborný tím poradcov, vrátane vysokoškolských učiteľov
- v prípade komplexnejších oblastí spájanie viacerých poradcov, hoci títo sú si v reálnom živote konkurentami
- otvorená pracovná atmosféra v tíme, orientovaná na výsledky

Pri pohľade do minulosti vidíme, že Slovensko má takýto potenciál, má takéto schopnosti, má takýchto ľudí, a že dokáže byť vzorom nielen na regionálnej ale aj na celosvetovej úrovni. To je pri pohľade do budúcnosti mimoriadne povzbudzujúce
.”foto_farkas
21.10.2021
Nová odborná komisia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

V zmysle § 55 odsek 7 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov môže Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) na plnenie svojich úloh zriaďovať komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci. Do septembra 2021 mal Úrad zriadené dve komisie a to Komisiu pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku (ISAaE) a Komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy (IFRS) (ďalej len „Komisie“). Po dôkladnom zvážení, Rada Úradu schválila zrušenie dvoch Komisií Úradu a vytvorenie jednej odbornej komisie s názvom Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy (v skrátenom tvare „Komisia pre ISAaE a IFRS“) s účinnosťou od 1. októbra 2021. Nová Komisia pre ISAaE a IFRS má 9 členov a sú v nej zastúpení audítori, akademická obec, Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska.
24.9.2021
V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa v Grandhoteli Permon na Podbanskom uskutočnila metodicko – odborná konferencia Slovenskej komory audítorov. Na konferencii vystúpila s príspevkom aj generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová, v ktorom okrem informácií o aktivitách úradu za ostatné obdobie, diskutovaných témach na európskej úrovni a najčastejších zisteniach z dohľadov a previerok povedala aj nasledovné slová:

„Efektívna spolupráca medzi úradom a komorou a vzájomný rešpekt sú kľúčové pre rozvoj a budúcnosť audítorskej profesie, či už pri koordinácii stanovísk k navrhovanej európskej alebo slovenskej legislatíve, pri priebežnom vzdelávaní audítorov ako aj pri šírení dobrého mena audítorskej profesie na verejnosti. ... Dnes, keď sa na medzinárodnej a európskej úrovni diskutujú návrhy na ďalšie sprísňovanie regulácie auditu, a to aj vďaka nedávnym audítorským škandálom; keď sa na Slovensku bezprecedentne rýchlo zdvihli limity na povinný štatutárny audit, pretože podnikatelia nevidia výhody auditu; keď do audítorskej profesie vstupuje a dlhšie zostáva čoraz menej a menej mladých talentov, je nevyhnutné spoločne si položiť niekoľko otázok, ktoré môžu pomôcť pri úvahách, čo je potrebné urobiť pre to, aby audítorstvo bolo profesiou rešpektovanou a profesiou budúcnosti.“

Videonahrávka celého príhovoru je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej komory audítorov, v extranete prístupnom pre členov SKAU.
9.9.2021
Slovensko má devätnásť nových štatutárnych audítorov
Úspešní uchádzači dnes zložili sľub do rúk predsedníčky Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Tatiany Dubinovej. Počet držiteľov audítorskej licencie na Slovensku sa rozrástol o sedemnásť nových audítorov, dvaja úspešní kandidáti zložia sľub a prevezmú si licencie v náhradnom termíne.

Kvalitná práca audítora prispieva k posilňovaniu dôvery investorov a verejnosti k zverejňovaným účtovným závierkám, čím plní úlohu ochrany verejného záujmu. Preto je cesta k audítorskej licencii náročná a podlieha prísnym skúškam“, uviedla Tatiana Dubinová.

Srdečne gratulujeme.
DSC03423
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe TU
15.7.2021
Bude kvalitná práca audítorov pilierom pri obnove hospodárstva?
Prílev financií v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR*, zmeny spôsobené pandémiou v súkromnom aj vo verejnom sektore, konkurzy s významným dosahom na drobných akcionárov a veriteľov – to všetko vedie k vysokým očakávaniam a nárokom na kvalitu práce audítorov.

„Audítori plnia v súčasnosti osobitne dôležitú spoločenskú úlohu,“ upozorňuje Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe pre médiá.
30.6.2021
Zaujíma Vás či a ako Úrad pre dohľad nad výkonom auditu plnil v roku 2020 zákonom stanovené úlohy? Koľko dohľadov a previerok vykonal a s akými výsledkami? Koľko máme k 31. decembru audítorov a audítorských spoločností s aktívnou licenciou? Aká je koncentrácia na trhu poskytovania audítorských služieb? Aká bola úspešnosť na audítorských skúškach?

Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé informácie nájdete v Správe o činnosti a Výročnej správe za rok 2020, ktoré 2. júna 2021 prerokovala vláda SR. 

Správa o činnosti za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk