Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality

Spolupráca s Fakultou managementu Univerzity Komenského
Vo štvrtok 30.6.2022 podpísala pani generálna riaditeľka nášho úradu Ing. Katarína Kaszasová a pán dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Memorandum o vzájomnej spolupráci.
Predmetom spolupráce je:

 • podpora rozvoja audítorskej profesie a predstavenie audítorstva študentom ako profesiu budúcnosti
 • inšpirovanie mladých vysokoškolských talentov pri ich rozhodovaní o budúcej kariére
 • rozvíjanie univerzitného vzdelávania skúsenosťami z praxe

Lektorský tím v zložení pani prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD a naši kolegovia Ľudmila Buzgová, Pavel Hrivnák a Alexandra Sviteková spoločne pripravia nové sylaby predmetu Audítorstvo pre študentov magisterského stupňa, napíšu študijnú literatúru a budú sa podieľať aj na prednáškovej činnosti a realizácii praktických seminárov.

Veríme, že touto spoluprácou prispejeme k zvyšovaniu vzdelanosti v oblasti účtovníctva a audítorstva, a tým aj k rozvoju audítorskej profesie na Slovensku.
FMUK_kolektiv_foto

OZNAM
Dňa 4.7.2022 bude prebiehať celoúradná dovolenka. V prípade potreby nám prosím zanechajte mail na adrese udva@udva.sk.
Ďakujeme za pochopenie
HĽADÁME 2 POSILY DO TÍMU
👉Pre náš úrad hľadáme novú kolegyňu/kolegu, ktorá/ý bude zodpovedná za agendu týkajúcu sa sekretariátu generálneho riaditeľa, administratívneho chodu Úradu, personálnu agendu. Viac informácií nájdete TU
👉Pre náš Úrad hľadáme novú kolegyňu/kolegu, ktorá/ý bude zodpovedná za agendu týkajúcu sa prípravy a implementácie vybraných projektov Úradu a technickej podpory vybraných informačno-komunikačných systémov Úradu. Viac informácií nájdete TU.

Ak Vás pozície zaujali a máte  záujem učiť sa nové veci, zašlite nám životopis na adresu udva@udva.sk
we are hiring
Stretnutie so sesterským úradom RVDA  
V dňoch 17.5. a 18.5.2022 sme sa stretli s našimi kolegami z českého RVDA („Rada pro veřejný dohled nad auditem“). Vymenili sme si informácie o:
 • fungovaní našich sesterských úradov,
 • nastavení procesu dohľadov, previerok aj sankčných konaní,
 • medzinárodnej spolupráci v rámci CEAOB a IFIAR,
 • praktických skúsenostiach v špecifických oblastiach.
Stretnutie bolo veľmi príjemné, užitočné a plné inšpiratívnych nápadov. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce v budúcnosti!

Webinár: Výbor pre audity
Výbor pre audit svojou činnosťou zvyšujú dôveryhodnosť účtovných závierok a kvalitu štatutárneho auditu. Vo februári 2022 sme zverejnili na našej stránke Správu z prieskumu výborov pre audit, ktorý sme prvýkrát zrealizovali v roku 2021. S cieľom prispieť k zlepšeniu fungovania výborov pre audit sme sa rozhodli zorganizovať bezplatný webinár pre subjekty verejného záujmu a obchodné spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z., ktorý bude zameraný na problematiku výborov pre audit (VPA).
Dátum a čas: 16. jún 2022, 9.00 – 10.30 hod.
Program:

 • Formy a zloženie VPA
 • Práva a povinnosti VPA
 • Výsledku prieskumu VPA 2021
 • Najčastejšie zistenia z dohľadu
Prednášajúci:
Ing. Mária Trúchliková, PhD.
Mgr. Karin Niepelová
Mgr. Pavel Hrivnák, DiplFR
Jazyk: slovenský

V prípade, že sa Vás táto problematika týka a máte o tento webinár záujem, nahláste do 13. júna 2022 na emailovú adresu truchlikova@udva.sk názov spoločnosti, meno a priezvisko, emailovú adresu. Následne Vám zašleme webex odkaz na sledovanie webinára.
Veľká noc
K blížiacim sa sviatkom jari prajeme všetkým veľa oddychu, pokoja a radosti v kruhu najbližších. Nech sme všetci spokojní a zdraví.
velkanoc_udva
Situácia na Ukrajine: Účtovné a audítorské riziká
Na webovej stránke Medzinárodného fóra nezávislých regulačných orgánov auditu (IFIAR) nájdete informácie a publikácie niektorých členov IFIAR, medzinárodných organizácií, profesijných orgánov a veľkých audítorských spoločností, ktoré sa venujú účtovným a audítorským dôsledkom súčasnej situácie na Ukrajine. Táto stránka by mala byť priebežne aktualizovaná.
25.3.2022
IFIAR Prieskum zistení z inšpekcií za rok 2021

Dňa 25. marca 2022 Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov auditu (IFIAR) zverejnilo na svojej webovej stránke výsledky desiateho ročníka prieskumu zistení z inšpekcií vykonaných členskými regulačnými orgánmi v audítorských firmách pridružených k šiestim najväčším globálnym audítorským sieťam. Správu a súvisiace dokumenty nájdete na tomto odkaze.
16.3.2022
Správa z prieskumu výborov pre audit

Výbory pre audit sú dôležitým prvkom systému správy a riadenia vybraných účtovných jednotiek. Svojou činnosťou nepochybne zvyšujú dôveryhodnosť informácií v účtovnej závierke pre všetky zainteresované strany - akcionárov, investorov, banky, aj verejnosť. Výbory pre audit tak priamo prispievajú aj k zvýšeniu kvality štatutárneho auditu a k posilneniu nezávislosti audítorov. V roku 2021 náš Úrad po prvýkrát zrealizoval prieskum zameraný na zmapovanie fungovania výborov pre audit v slovenských spoločnostiach. Viac sa o výsledkoch prieskumu dočítate v Správe z prieskumu výborov pre audit.
Vojnový konflikt na Ukrajine

Ani nám nie je ľahostajný osud obyvateľov nášho suseda, a preto sa zapojíme do humanitárnej pomoci prostredníctvom finančnej zbierky na stravu, ubytovanie, lieky a na pomoc deťom

UA
1.2.2022
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku AS na rok 2022

Audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „AS“), je povinná platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. vo výške 300 eur.

Ročný príspevok na rok 2022 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre AS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2022 do 31.12.2022 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2022,
 2. od 01.02.2022 do 31.01.2023 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2022,
  ... atď.
Nakoľko táto povinnosť AS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje AS na túto povinnosť, resp. neposiela AS predpis na úhradu ročného príspevku.
Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:
Číslo účtu:                                                                      SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                              SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                      0558
Špecifický symbol pre úhradu ročného príspevku:   232022
Špecifický symbol pre úhradu úrokov z omeškania: 632022
Variabilný symbol:                                                         IČO
Poznámka:                                                                      Názov spoločnosti

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.
1.2.2022
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku SVZ a OS na rok 2022

Subjekt verejného záujmu, definovaný v § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „SVZ“) a obchodná spoločnosť, definovaná v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „OS“), je povinný/á platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 423/2015 Z. z.:
 1. Burza cenných papierov v sume 500 eur
 2. banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6 000 eur
 3. pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3 000 eur
 4. Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur
Ročný príspevok na rok 2022 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre SVZ a OS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2022 do 31.12.2022 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2022,
 2. od 01.02.2022 do 31.01.2023 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2022,
  ... atď.
Nakoľko táto povinnosť SVZ a OS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje SVZ a OS na túto povinnosť, resp. neposiela SVZ a OS predpis na úhradu ročného príspevku.
Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:
Číslo účtu:                                                                      SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                              SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                      0558
Špecifický symbol pre úhradu ročného príspevku:   SVZ: 212022; OS: 222022
Špecifický symbol pre úhradu úrokov z omeškania: SVZ: 612022; OS: 622022
Variabilný symbol:                                                         IČO
Poznámka:                                                                      Názov spoločnosti

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk