Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
22.2.2021
Odklad platnosti ESEF na Slovensku bol práve zverejnený

Na základe čerstvej informácie z MF SR by sme Vás radi informovali, že Slovenská republika bola dnes (s dátumom notifikácie 10. február 2021) zaradená Európskou komisiou na zoznam členských štátov, ktoré si uplatnili odklad 1 rok na zverejňovanie ročných finančných správ emitentmi v Európskom jednotnom elektronickom formáte (ESEF). Aktualizovaný zoznam krajín, ktoré si už uplatnili odklad, nájdete na linku https://ec.europa.eu/info/publications/201211-esef-postponement_en
Vývoj na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu
Európska komisia vydala dňa 28.1.2021 správu Parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke a Európskemu výboru pre systémové riziká o vývoji na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu. Správa Európske komisie posudzuje vývoj na trhu EÚ s vykonávaním štatutárnych auditov subjektov verejného záujmu a zameriava sa na koncentráciu trhu, riziká vyplývajúce z nedostatkov v kvalite auditu a činnosť výborov pre audit. Vývoj na trhu EÚ poskytuje predbežné informácie o účinkoch reformy auditu a poukazuje na možné oblasti ďalšieho posúdenia. 

Hlavné zistenia, ktoré správa obsahuje sú:

-    Pretrváva vysoká koncentrácia, keďže veľká štvorka stále ovláda trh so štatutárnym auditom subjektov verejného záujmu vo väčšine členských štátov, pričom na ňu pripadá viac ako 90 % celkových tržieb.
-    Posudzovanie nedostatkov kvality zostáva náročné. Medzi pretrvávajúce problémy s kvalitou, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na úrovni EÚ, sú: nedostatky vo vnútorných systémoch kontroly kvality audítorských spoločností, nedostatočné alebo nevhodné monitorovanie vysoko rizikových auditovaných subjektov, nedostatočné audítorské dôkazy a dokumentácia.
-    Rozdielne prístupy k monitorovaniu v rámci EÚ spochybňujú dohľad nad činnosťou výborov pre audit orgánmi dohľadu. Je potrebné dôkladnejšie monitorovať komunikáciu medzi výbormi pre audit a externými audítormi, organizáciu výberových konaní, schvaľovanie poskytovania povolených neaudítorských služieb a evidenciu zaplatených poplatkov.

Viac informácií nájdete na:
Slov-lex/vyhladavanie navrhov aktov EU
UDVA/Vybory pre audit 
ESEF: revolučná zmena vo finančnom vykazovaní a nové povinnosti pre štatutárnych audítorov

V legislatíve EÚ sa tento rok objavila novinka, ktorá znamená oficiálny začiatok prechodu firiem na povinné zverejňovanie finančných výkazov v elektronickej forme. Tieto výkazy musia byť v jednotnom formáte, tzv. ESEF (angl. European Single Electronic Format), čím sa významne  uľahčia analýzy a porovnanie účtovných závierok pre akcionárov, analytikov, investorov, banky a všetkých ostatných stakeholderov. Jednotný elektronický formát zároveň prinesie možnosť priblížiť celkovú víziu globálne štandardizovaných a strojovo čitateľných účtovných závierok. Nová požiadavka ohľadom ESEF zatiaľ platí pre účtovné závierky emitentov cenných papierov zostavované po 1.1.2020. Je pravdepodobné, že na Slovensku sa povinné uplatnenie ESEF pre emitentov za minulý rok o jeden rok posunie, o čom by mal parlament rozhodnúť na svojej marcovej schôdzi. Súčasťou vízie je taktiež prechod na ESEF pre všetky obchodné spoločnosti do roku 2023.Implementáciou ESEF sa rozšíria aj povinnosti štatutárnych audítorov, ktorí budú musieť overovať správnosť nielen papierových finančných výkazov vo voľnom formáte ako doteraz, ale aj tých elektronických. 

Viac informácií nájdete tu:
CEAOB: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en.pdf 
EC: the Commission’s related press release (scroll down to Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus')
Z dôvodu opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom, Úrad funguje v obmedzenom režime a neodporúčame osobný kontakt. Z uvedených dôvodov uprednostníme, ak nám prípadné dotazy napíšete e-mailom na udva@udva.sk alebo pošlete poštou na korešpondenčnú adresu Úradu. Môžete využiť aj nižšie uvedené kontakty. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné osoby:
Asistentka generálnej riaditeľky
Katarína Alexandra Kerpánová: +421 911 188 491 (kerpanova@udva.sk)

Zamestnanec zodpovedný za evidenciu licencií a vedenie zoznamov
Šimon Škuta: 02 / 5726 7514 (skuta@udva.sk)

Zamestnankyňa zodpovedná za prípravu skúšok, kontrolu sústavného vzdelávania a agendu SVZ a OS
Danica Doláková: +421 911 389 240 (dolakova@udva.sk)

Zamestnankyňa zodpovedná za registráciu audítorských subjektov na výkon štatutárneho auditu v SVZ a OS a za agendu ročných poplatkov vo výške 300 €, ktoré platia audítorské spoločnosti
Ing. Mária Trúchliková, PhD.: truchlikova@udva.sk
Pozdrav
10.06.2020                                                                                                                             Vo štvrtok 4. júna 2020 vzala vláda Slovenskej republiky na vedomie Správu o činnosti a Výročnú správu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019.

Zo správy o činnosti za rok 2019 vyberáme:
 • výkon previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu: dokončenie prvého trojročného cyklu (spolu 38 previerok), začiatok druhého trojročného cyklu: 5 začatých previerok
 • výkon dohľadov: 5 začatých dohľadov
 • audítorská skúška: 3 čiastkové skúšky (2.10.2019, 9.10.2019 a 23.10.2019); 53 zúčastnených uchádzačov, z toho 16 úspešných
 • vedenie zoznamov: 747 aktívnych štatutárnych audítorov a 234 audítorských spoločností
 • licencie: u štatutárnych audítorov 15 novo-vydaných, 8 aktivovaných z pozastavených, 7 pozastavených, 23 zaniknutých; u audítorských spoločností 11 novo-vydaných, 7 zaniknutých
 • registrácie: na výkon štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach: 27 audítorských spoločností a 6 štatutárnych audítorov
 • monitorovanie trhu: štyri najväčšie audítorské spoločnosti spoločne dosahujú 91,4%-ný podiel na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku
 • spolupráca: výmena skúseností z praxe a spolupráca pri tvorbe jednotnej metodiky dohľadov prostredníctvom CEAOB a IFIAR; spolupráca pri implementácii legislatívy v oblasti štatutárneho auditu a účtovníctva s ministerstvom financií a Slovenskou komorou audítorov

  Celé znenie Správy o činnosti a Výročnej správy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019 nájdete tu.
   
01.06.2020
Aktualizované okruhy tém audítorských skúšok, skúšok spôsobilosti a preskúšania na rok 2020.
21.05.2020
Zástupcovia najväčších audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku, prezident Slovenskej komory audítorov a zástupcovia Úradu sa 30. apríla 2020 stretli okolo „virtuálneho okrúhleho stola“, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktoré pandémia koronavírusu priniesla, pre audítorskú profesiu. Viac informácií v priloženom dokumente.

Dovoľujeme si Vás súčasne informovať, že z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 Úrad prostredníctvom Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu schválil zníženie minimálneho počtu hodín sústavného vzdelávania pre štatutárnych audítorov v roku 2020 na 10 hodín a v cykle 2019 - 2021 na 100 hodín. Informácia je zverejnená aj na webovom sídle SKAU.
18.05.2020
Aktualizované termíny konania audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2020.
16.04.2020
Aktualizovaná príloha č. 2 (čestné vyhlásenie) vnútorného predpisu "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania".
Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.  
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk