Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
8.12.2021
Novela zákona o účtovníctve

V Zbierke zákonov SR vyšiel zákon č. 456/2021 Z. z. z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Cieľom novely je zvýšiť transparentnosť, znížiť administratívnu záťaž účtovných jednotiek a v súvislosti s digitalizáciou zjednodušiť vedenie a archiváciu účtovníctva. Novela zákona o účtovníctve prináša hlavne tieto zmeny:
  • Rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve aj na fyzické osoby, ktorým vzniknú povinnosti pri výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra alebo pri zániku účtovnej jednotky,
  • Úpravu obsahu účtovného dokladu,
  • Vymedzenie obsahu výročnej správy neziskových účtovných jednotiek,
  • Rozšírenie verejnej časti registra o ďalšie právnické osoby a ukladanie dokumentov do registra iba v elektronickej podobe,
  • Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje spoločnosti v kríze,
  • Možnosť vykonať fyzickú inventúru zásob aj v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia,
  • Listinná a elektronická podoba účtovných záznamov, ich preukázateľnosť a transformácia a s tým súvisiaca elektronická podoba archivácie účtovnej dokumentácie,
  • Rozšírenie správnych deliktov a pokuty za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve.

    Celé znenie novely zákona o účtovníctve nájdete na tomto odkaze.
6.12.2021
Každý, kto sa pohybuje na trhu poskytovania služieb auditu subjektom verejného záujmu, hovorí o vysokej koncentrácii na tomto trhu.

Ak vás zaujíma, ako sa táto koncentrácia počíta a či je situácia na slovenskom trhu iná ako v Českej republike alebo EU, prečítajte si túto odbornú analýzu . Pripravila ju naša kolegyňa Ing. Mária Trúchliková, PhD., ktorá sa venuje implementácii nariadenia o štatutárnom audite subjektov verejného záujmu a zároveň pôsobí ako odborná asistentka na Fakulte podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Mária, spoločne s našou kolegyňou, Ing. Ľudmilou Buzgovou, napísali na túto tému aj článok do novembrového Trendu, ktorý bol zverejnený spoločne s TOP rebríčkom spoločností poskytujúcich audit a iné uisťovacie služby, účtovné a daňové poradenstvo.
1.12.2021
Usmernenie CEAOB k ESEF

Výbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB) zverejnil dňa 9. novembra 2021 usmernenie k všeobecným postupom pri audite účtovnej závierky vypracovanej v európskom jednotnom elektronickom formáte (ESEF). Usmernenie rieši:
- postupy, ktoré majú vykonať audítori, aby posúdili, či finančné výkazy zahrnuté v ročnej finančnej správe spĺňajú požiadavky ESEF,
- dôsledky akýchkoľvek nesprávností zistených audítormi a
- formu a obsah audítorskej správy o tom, či sú finančné výkazy v súlade s požiadavkami ESEF.
Národné profesijné organizácie v rámci EÚ by mali zohľadniť toto usmernenie pri príprave národných usmernení alebo štandardov.
Vypracovanie a zverejnenie ročnej finančnej správy v ESEF formáte sa týka emitentov, ktorých cenných papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu EÚ. Na Slovensku bude ESEF formát povinný pre ročné finančné správy za finančný rok, ktorý začína 1. januára 2021 alebo neskôr. 
Celé znenie usmernenia je k dispozícii na internetovej stránke CEAOB pod CEAOB Guidelines on the auditors’ involvement on financial statements in European Single Electronic Format (ESEF).
26.10.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave dnes udelila Ing. Richardovi Farkašovi, PhD. z KPMG Slovensko čestnú vedeckú hodnosť “doctor honoris causa”. Richard Farkaš je členom Skúšobnej komisie nášho úradu a do septembra tohto roku viedol aj Komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Z jeho príhovoru na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vyberáme:

Internacionalizácia účtovníctva a audítorstva je reakciou na internacionalizáciu a globalizáciu ekonomiky a zdá sa, že sa jej nevyhneme ani v budúcnosti. Skúsenosti v Slovenskej republike z posledných troch desaťročí ukazujú, že kľúčovými faktormi pre jej zmysluplné zvládnutie sú:

- kritické posúdenie medzinárodných aspektov účtovníctva a audítorstva, a až následne ich implementácia
- silný interný sponzor zmien zo strany Ministerstva financií
- silný odborný tím poradcov, vrátane vysokoškolských učiteľov
- v prípade komplexnejších oblastí spájanie viacerých poradcov, hoci títo sú si v reálnom živote konkurentami
- otvorená pracovná atmosféra v tíme, orientovaná na výsledky

Pri pohľade do minulosti vidíme, že Slovensko má takýto potenciál, má takéto schopnosti, má takýchto ľudí, a že dokáže byť vzorom nielen na regionálnej ale aj na celosvetovej úrovni. To je pri pohľade do budúcnosti mimoriadne povzbudzujúce
.”foto_farkas
21.10.2021
Nová odborná komisia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

V zmysle § 55 odsek 7 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov môže Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) na plnenie svojich úloh zriaďovať komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci. Do septembra 2021 mal Úrad zriadené dve komisie a to Komisiu pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku (ISAaE) a Komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy (IFRS) (ďalej len „Komisie“). Po dôkladnom zvážení, Rada Úradu schválila zrušenie dvoch Komisií Úradu a vytvorenie jednej odbornej komisie s názvom Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy (v skrátenom tvare „Komisia pre ISAaE a IFRS“) s účinnosťou od 1. októbra 2021. Nová Komisia pre ISAaE a IFRS má 9 členov a sú v nej zastúpení audítori, akademická obec, Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska.
24.9.2021
V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa v Grandhoteli Permon na Podbanskom uskutočnila metodicko – odborná konferencia Slovenskej komory audítorov. Na konferencii vystúpila s príspevkom aj generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová, v ktorom okrem informácií o aktivitách úradu za ostatné obdobie, diskutovaných témach na európskej úrovni a najčastejších zisteniach z dohľadov a previerok povedala aj nasledovné slová:

„Efektívna spolupráca medzi úradom a komorou a vzájomný rešpekt sú kľúčové pre rozvoj a budúcnosť audítorskej profesie, či už pri koordinácii stanovísk k navrhovanej európskej alebo slovenskej legislatíve, pri priebežnom vzdelávaní audítorov ako aj pri šírení dobrého mena audítorskej profesie na verejnosti. ... Dnes, keď sa na medzinárodnej a európskej úrovni diskutujú návrhy na ďalšie sprísňovanie regulácie auditu, a to aj vďaka nedávnym audítorským škandálom; keď sa na Slovensku bezprecedentne rýchlo zdvihli limity na povinný štatutárny audit, pretože podnikatelia nevidia výhody auditu; keď do audítorskej profesie vstupuje a dlhšie zostáva čoraz menej a menej mladých talentov, je nevyhnutné spoločne si položiť niekoľko otázok, ktoré môžu pomôcť pri úvahách, čo je potrebné urobiť pre to, aby audítorstvo bolo profesiou rešpektovanou a profesiou budúcnosti.“

Videonahrávka celého príhovoru je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej komory audítorov, v extranete prístupnom pre členov SKAU.
9.9.2021
Slovensko má devätnásť nových štatutárnych audítorov
Úspešní uchádzači dnes zložili sľub do rúk predsedníčky Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Tatiany Dubinovej. Počet držiteľov audítorskej licencie na Slovensku sa rozrástol o sedemnásť nových audítorov, dvaja úspešní kandidáti zložia sľub a prevezmú si licencie v náhradnom termíne.

Kvalitná práca audítora prispieva k posilňovaniu dôvery investorov a verejnosti k zverejňovaným účtovným závierkám, čím plní úlohu ochrany verejného záujmu. Preto je cesta k audítorskej licencii náročná a podlieha prísnym skúškam“, uviedla Tatiana Dubinová.

Srdečne gratulujeme.
DSC03423
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe TU
15.7.2021
Bude kvalitná práca audítorov pilierom pri obnove hospodárstva?
Prílev financií v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR*, zmeny spôsobené pandémiou v súkromnom aj vo verejnom sektore, konkurzy s významným dosahom na drobných akcionárov a veriteľov – to všetko vedie k vysokým očakávaniam a nárokom na kvalitu práce audítorov.

„Audítori plnia v súčasnosti osobitne dôležitú spoločenskú úlohu,“ upozorňuje Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe pre médiá.
30.6.2021
Zaujíma Vás či a ako Úrad pre dohľad nad výkonom auditu plnil v roku 2020 zákonom stanovené úlohy? Koľko dohľadov a previerok vykonal a s akými výsledkami? Koľko máme k 31. decembru audítorov a audítorských spoločností s aktívnou licenciou? Aká je koncentrácia na trhu poskytovania audítorských služieb? Aká bola úspešnosť na audítorských skúškach?

Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé informácie nájdete v Správe o činnosti a Výročnej správe za rok 2020, ktoré 2. júna 2021 prerokovala vláda SR. 

Správa o činnosti za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk