Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality

10.06.2020
Vo štvrtok 4. júna 2020 vzala vláda Slovenskej republiky na vedomie Správu o činnosti a Výročnú správu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019.

Zo správy o činnosti za rok 2019 vyberáme:

  • výkon previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu: dokončenie prvého trojročného cyklu (spolu 38 previerok), začiatok druhého trojročného cyklu: 5 začatých previerok
  • výkon dohľadov: 5 začatých dohľadov
  • audítorská skúška: 3 čiastkové skúšky (2.10.2019, 9.10.2019 a 23.10.2019); 53 zúčastnených uchádzačov, z toho 16 úspešných
  • vedenie zoznamov: 747 aktívnych štatutárnych audítorov a 234 audítorských spoločností
  • licencie: u štatutárnych audítorov 15 novo-vydaných, 8 aktivovaných z pozastavených, 7 pozastavených, 23 zaniknutých; u audítorských spoločností 11 novo-vydaných, 7 zaniknutých
  • registrácie: na výkon štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach: 27 audítorských spoločností a 6 štatutárnych audítorov
  • monitorovanie trhu: štyri najväčšie audítorské spoločnosti spoločne dosahujú 91,4%-ný podiel na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku
  • spolupráca: výmena skúseností z praxe a spolupráca pri tvorbe jednotnej metodiky dohľadov prostredníctvom CEAOB a IFIAR; spolupráca pri implementácii legislatívy v oblasti štatutárneho auditu a účtovníctva s ministerstvom financií a Slovenskou komorou audítorov

    Celé znenie Správy o činnosti a Výročnej správy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019 nájdete tu.
02.06.2020
Hľadáme vedúceho/vedúcu oddelenia dohľadov a previerok:

Máte minimálne 5-ročnú prax v audítorskej spoločnosti alebo ako štatutárny audítor? Máte skúsenosti s riadením menších tímov a hovoríte po anglicky? Ponúkame zaujímavú prácu v oblasti riadenia výkonu dohľadov alebo previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, medzinárodnú spoluprácu s partnerskými orgánmi dohľadu, možnosti odborného vzdelávania sa a flexibilný pracovný čas.

Bližšie informácie tu: https://www.profesia.sk/praca/urad-pre-dohlad-nad-vykonom-auditu/O3917822

Hľadáme zamestnancov oddelenia dohľadov a previerok:
Máte minimálne 3-ročnú prax v audítorskej spoločnosti alebo ako asistent štatutárneho audítora? Ponúkame zaujímavú prácu v oblasti výkonu dohľadov alebo previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, možnosti odborného vzdelávania sa a flexibilný pracovný čas.

Bližšie informácie tu: https://www.profesia.sk/praca/urad-pre-dohlad-nad-vykonom-auditu/O3917880
 
01.06.2020
Aktualizované okruhy tém audítorských skúšok, skúšok spôsobilosti a preskúšania na rok 2020.
21.05.2020
Zástupcovia najväčších audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku, prezident Slovenskej komory audítorov a zástupcovia Úradu sa 30. apríla 2020 stretli okolo „virtuálneho okrúhleho stola“, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktoré pandémia koronavírusu priniesla, pre audítorskú profesiu. Viac informácií v priloženom dokumente.

Dovoľujeme si Vás súčasne informovať, že z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 Úrad prostredníctvom Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu schválil zníženie minimálneho počtu hodín sústavného vzdelávania pre štatutárnych audítorov v roku 2020 na 10 hodín a v cykle 2019 - 2021 na 100 hodín. Informácia je zverejnená aj na webovom sídle SKAU.
18.05.2020
Aktualizované termíny konania audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2020.
16.04.2020
Aktualizovaná príloha č. 2 (čestné vyhlásenie) vnútorného predpisu "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania".
Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania. 
25.03.2020
V
ýbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB) prijal Vyhlásenie v súvislosti s vplyvom COVID-19 na audity finančných výkazov
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk