Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality

we are hiring
Rada Úradu pre dohľad nad výkonom auditu vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky.

Bližšie informácie nájdete: https://bit.ly/46i3js2.
Európska komisia schválila ESRS

Dňa 31. júla 2023
Európska komisia schválila prvú sadu Európskych štandardov na vykazovanie informácií o udržateľnosti (tzv. ESRS). Ide o 2 prierezové štandardy ESRS 1 a ESRS 2 a 10 tématických (odvetvovo agnostických) štandardov, z ktorých je 5 z oblasti životného prostredia, 4 zo sociálnej oblasti a jeden zo spravovania spoločnosti. Tieto štandardy nadobudnú platnosť až ich zverejnením v úradnom vestníku EÚ. Viac informácií sa dozviete v správe Európskej komisie.

Prvú sadu ESRS pripravila Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) na základe požiadavky novej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). EFRAG ma za úlohu ešte pripraviť odvetvovo špecifické ESRS, ESRS pre malé a stredné podniky a ESRS pre spoločnosti z tretích krajín. Prvýkrát budú vybrané subjekty verejného záujmu reportovať podľa ESRS za rok 2024. Samotná smernica CSRD by mala byť transponovaná do nášho práva, hlavne zákona o účtovníctve a zákona o štatutárnom audite, do 6. júla 2024.

Čo sa týka medzinárodnej úrovne, Rada pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (ISSB) vydala dňa 26. júna 2023 prvé globálne štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti IFRS S1 – Všeobecné požiadavky na zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s udržateľnosťou a IFRS S2 – Zverejnenia týkajúce sa klímy.  10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o prvých štandardoch ISSB, nájdete v tomto článku.
IAASB zverejnila návrh uisťovacie štandardu ISSA 5000

Dňa 2. augusta 2023 Rada pre medzinárodné audítorské a uisťovacie štandardy (IAASB) zverejnila návrh nového uisťovacieho štandardu ISSA 5000, Všeobecné požiadavky na zákazky na uisťovacie služby v oblasti udržateľnosti. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) vyžaduje, aby informácie o udržateľnosti uvedené v samostatnej časti výročnej správy boli overené audítorom (v prvých rokoch pôjde o limitované uistenie). Pre tento účel má Európska komisia za úlohu prijať uisťovací štandard. Očakáva sa, že to bude práve nový štandard ISSA 5000, ktorého návrh zverejnila IAASB na pripomienkovanie do 1. decembra 2023. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu sa zapojí do pripomienkového konania prostredníctvom CEAOB.

ISSA 5000 bude komplexný zastrešujúci štandard, ktorý bude:
- aplikovateľný pre všetky rámce vykazovania, vrátane ESRS.
- vhodný pre primerané aj limitované uistenie,
- platiť pre štatutárnych audítorov aj nezávislých poskytovateľov uisťovacích služieb.

Viac informácií sa dozviete na stránke IAASB.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku AS na rok 2023

Audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „AS“), je povinná platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. vo výške 300 eur.
Ročný príspevok na rok 2023 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre AS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2023 do 31.12.2023 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2023,
 2. od 01.02.2023 do 31.01.2024 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2023,
  ... atď.
Nakoľko táto povinnosť AS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje AS na túto povinnosť, resp. neposiela AS predpis na úhradu ročného príspevku.
Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                       
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                              SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                       0558
Variabilný symbol:                                                          IČO
Poznámka:                                                                       Názov spoločnosti

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku SVZ a OS na rok 2023

Subjekt verejného záujmu, definovaný v § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „SVZ“) a obchodná spoločnosť, definovaná v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „OS“), je povinný/á platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 423/2015 Z. z.:
 
 1. Burza cenných papierov v sume 500 eur,
 2. banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6 000 eur,
 3. pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3 000 eur,
 4. Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur.
Ročný príspevok na rok 2023 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre SVZ a OS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2023 do 31.12.2023 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2023,
 2. od 01.02.2023 do 31.01.2024 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2023,
 3. ... atď.

Nakoľko táto povinnosť SVZ a OS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje SVZ a OS na túto povinnosť, resp. neposiela SVZ a OS predpis na úhradu ročného príspevku.

Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                         SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                  0558
Špecifický symbol pre úhradu ročného príspevku:     
- SVZ:
212023; OS: 222023
Špecifický symbol pre úhradu úrokov z omeškania:
SVZ: 612023; OS: 622023
Variabilný symbol:                                                    IČO
Poznámka:                                                                 Názov spoločnosti
 
"Našou snahou nie je zlikvidovať audítorskú profesiu, ale pomôcť jej posunúť sa k vyššej kvalite vo verejnom záujme."
   - Ing. Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

21nov-inter-katarina-euram-article
Prečítajte si profilový rozhovor s našou generálnou riaditeľkou v januárovom vydaní "Accounting and Business".

Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze.
 
Európsky parlament schválil Smernicu o vykazovaní informácií o podnikovej udržateľnosti (CSRD)

Dňa 10. novembra 2022 schválil Európsky parlament Smernicu o vykazovaní informácii o podnikovej udržateľnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), ktorá zavádza podrobnejšie požiadavky na vykazovanie nefinančných informácií o udržateľnosti a to v oblasti životného prostredia, sociálnej politiky a otázok riadenia (ESG). Rozsah informácií bude stanovený Európskymi štandardmi na vykazovanie udržateľnosti, ktoré pripravuje Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a prvý súbor by mala prijať Európska komisia do júna 2023. Tieto informácie sa budú zverejňovať vo výročnej správe a budú predmetom nezávislého overenia s limitovaným uistením.  Aby bol zabezpečený aj digitálny prístup k informáciám o udržateľnosti, budú sa musieť vypracovať v jednotnom elektronickom formáte, tzv. ESEF.

Nové požiadavky EÚ na vykazovanie informácií o udržateľnosti sa budú týkať:
 • všetkých veľkých spoločností bez ohľadu na to, či sú kótované na burze alebo nie,
 • spoločnosti mimo EÚ s podstatnou činnosťou v EÚ (s obratom nad 150 miliónov EUR v EÚ),
 • kótované malé a stredné podniky, ktoré však budú mať viac času na prispôsobenie sa novým požiadavkám.
Rada EÚ by mala túto smernicu schváliť dňa 28. novembra 2022. Smernica potom vstúpi do platnosti 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 18 mesiacov na to, aby smernicu premietli do národnej legislatívy.
Viac informácií sa dozviete v oficiálnej tlačovej správe.

DSC07102 
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č.540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.540/2007 Z. z.").

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 423/2015 Z. z."), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č.540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej aj ako "nariadenie").

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č.423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.
 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk