Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
IASB vydala nový účtovný štandard IFRS 19

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala nový účtovný štandard IFRS 19 - Dcérske spoločnosti bez verejnej zodpovednosti: Zverejnenia. IFRS 19 je štandard určený len na zverejňovanie informácií v poznámkach v rámci účtovnej závierky. Požiadavky na zverejnenie v IFRS 19 sú skrátenou verziou požiadaviek na zverejnenie uvedených v iných účtovných štandardoch IFRS. Uplatnenie tohto štandardu je pre oprávnené subjekty dobrovoľné

Účtovná jednotka môže uplatniť IFRS 19, iba ak spĺňa tieto podmienky:
‒    je to dcérska spoločnosť,
‒    nemá verejnú zodpovednosť,
‒    jej ultimátna alebo akákoľvek materská spoločnosť na nižšej úrovni zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s účtovnými štandardmi IFRS a zverejňuje ju na verejné použitie.

Dcérska spoločnosť verejnú zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:
‒    jej dlhové alebo majetkové cenné papiere sú obchodované na verejnom trhu alebo je v procese vydávania takýchto nástrojov na obchodovanie na verejnom trhu (burza cenných papierov alebo mimoburzový trh vrátane miestnych a regionálnych trhov), alebo
‒    je poverená držať aktíva pre širokú skupinu „outsiderov“ (napríklad banky, úverové družstvá, poisťovne, makléri/obchodníci s cennými papiermi, podielové fondy).

Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2027 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené. Viac sa dozviete na tomto odkaze.
 
IASB vydala nový účtovný štandard IFRS 18

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala nový účtovný štandard IFRS 18 - Prezentácia a zverejnenie v účtovnej závierke, ktorý nahrádza účtovný štandard IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky. Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2027 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené. Viac sa dozviete na tomto odkaze.
PIOB certifikovala revíziu Etického kódexu 

Rada pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) dňa 11. apríla 2024 certifikovala Revízie Etického kódexu týkajúce sa daňového plánovania a súvisiacich služieb, tak ako ich schválila Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov (IESBA) dňa 21. decembra 2023. Tieto revízie reagujú na zvýšené obavy verejnosti z etického správania pri daňovom plánovaní v súvislosti s odhalením systémov obchádzania platenia daní v niekoľkých jurisdikciách v posledných rokoch. Záverečné ustanovenia vytvárajú etický rámec vo verejnom záujme, ktorý má usmerniť profesionálnych účtovníkov pri úsudkoch a rozhodnutiach vykonávaných v rámci poskytovania daňového plánovania alebo súvisiacich služieb. Viac o revíziách sa dozviete na tomto odkaze.
Ing. Juraj Molčan ako generálny riaditeľ Úradu končí

Generálny riaditeľ Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Ing. Juraj Molčan ukončil dohodou s Radou Úradu pre dohľad nad výkonom auditu svoju činnosť v Úrade ku dňu 31.03.2024.

Juraj svojou vysokou odbornosťou, poskytnutou podporou zamestnancom a osobnostnými kvalitami prispel k riadnemu fungovaniu Úradu v období náročnom na zmeny. Úrad prevzal v období, v ktorom okrem bežných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z.“) prebieha aj významná novela zákona č. 423/2015 Z. z.

Jurajovi ďakujeme za prínos pre Úrad, jeho zamestnancom, skvalitňovanie systému výkonu dohľadu a previerok zabezpečenia kvality výkonu štatutárneho auditu a prajeme mu veľa úspechov tak v pracovnom ako aj v osobnom živote.

Rada Úradu pre dohľad nad výkonom auditu poverila JUDr. Luciu Geletovú riadením Úradu od 01. 04. 2024 do dňa vymenovania nového generálneho riaditeľa ministrom financií Slovenskej republiky.
 
Prieskum IFIAR o zisteniach z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu

Dňa 18. marca 2024 Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov auditu (IFIAR) zverejnilo správu z prieskumu o zisteniach z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonaných v šiestich najväčších globálnych sieťach audítorských firiem. Prieskum sa zameral na previerky firemného systému kontroly kvality a auditu kótovaných subjektov verejného záujmu (SVZ) vrátane systémovo významných finančných inštitúcií. Aj keď počet previerok auditu kótovaných SVZ s aspoň jedným zistením od roku 2014 postupne klesal, v roku 2023 bol zaznamenaný nárast oproti roku 2022. Výsledok prieskumu ukazuje potrebu neustáleho zlepšovanie kvality auditu. V ktorých oblastiach je najviac zistení, ako aj iné informácie sa dozviete v správe.
 
Správa Európskej komisie o vývoji na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu

Dňa 5. marca 2024 Európska komisia zverejnila správu o vývoji na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu. Táto správa by mala byť postupne zverejnená vo všetkých jazykoch EÚ.
Zo správy vyplýva, že počet štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v EÚ postupne klesá. Zároveň vysoká koncentrácia na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu pretrváva. Štatutárny audit a iné uisťovacie služby čaká v najbližších rokoch veľa výziev súvisiacich s technologickým rozvojom a novými legislatívnymi požiadavkami ako napríklad Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).
Viac informácií sa dočítate v samotnej správe.

 
ESRS vstúpili do platnosti

Dňa 22. decembra 2023 bolo v úradnom vestníku EÚ zverejnené Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (tzv. ESRS). Vybrané spoločnosti budú prvýkrát zverejňovať informácie o udržateľnosti podľa ESRS vo svojej výročnej správe za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024. Odkaz na delegované nariadenie v jednotlivých jazykoch ako aj otázky a odpovede k prijatiu ESRS nájdete na stránke EK.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku AS na rok 2024

Audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „AS“), je povinná platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. vo výške 300 eur.
Ročný príspevok na rok 2024 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre AS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2024,
 2. od 01.02.2024 do 31.01.2025 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2024,
  ... atď.
Nakoľko táto povinnosť AS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje AS na túto povinnosť, resp. neposiela AS predpis na úhradu ročného príspevku.
Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                       
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                              SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                       0558
Variabilný symbol:                                                          IČO
Poznámka:                                                                       Názov spoločnosti

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku SVZ a OS na rok 2024

Subjekt verejného záujmu, definovaný v § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „SVZ“) a obchodná spoločnosť, definovaná v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „OS“), je povinný/á platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 423/2015 Z. z.:
 
 1. Burza cenných papierov v sume 500 eur,
 2. banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6 000 eur,
 3. pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3 000 eur,
 4. Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur.
Ročný príspevok na rok 2024 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre SVZ a OS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2024,
 2. od 01.02.2024 do 31.01.2025 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2024,
 3. ... atď.

Nakoľko táto povinnosť SVZ a OS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje SVZ a OS na túto povinnosť, resp. neposiela SVZ a OS predpis na úhradu ročného príspevku.

Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                         SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                  0558
Špecifický symbol pre úhradu ročného príspevku:     
- SVZ:
212024; OS: 222024
Špecifický symbol pre úhradu úrokov z omeškania:
SVZ: 612024; OS: 622024
Variabilný symbol:                                                    IČO
Poznámka:                                                                 Názov spoločnosti
 

Nový generálny riaditeľ Úradu pre dohľad nad výkonom auditu


Juraj Molčan - UDVA

Minister financií Slovenskej republiky na základe návrhu Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu vymenoval nového generálneho riaditeľa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. 

Menovací dekrét prevzal Ing. Juraj Molčan, ktorý sa stáva generálnym riaditeľom Úradu pre dohľad nad výkonu auditu. 

Srdečne gratulujeme a na tejto pozícií mu prajeme veľa úspechov!

Rozlúčka s generálnou riaditeľkou Katarínou Kaszasovou
 

Dnes, 13. októbra 2023 sa Úrad pre dohľad nad výkonom auditu lúči s pani generálnou riaditeľkou Katarínou Kaszasovou, ktorá bola vymenovaná za členku Európskeho dvora audítorov. Gratulujeme jej k tomuto úspechu.

Úradu sa podarilo pod jej vedením zrealizovať viaceré úlohy, posilniť kolektívneho ducha a naplniť strategické ciele Úradu. Jej skúsenosti a manažérske zručnosti priviedli Úrad k nejednému úspechu.

Ďakujeme jej za ľudský prístup, podporu zamestnancom, osobnú zainteresovanosť a obrovský prínos v prezentácii práce Úradu. Prajeme jej veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote a nech naďalej, tak ako doteraz, inšpiruje ostatných.

Rada Úradu pre dohľad nad výkonom auditu poverila Juraja Molčana zastupovaním generálneho riaditeľa Úradu od 16. 10. 2023 do dňa vymenovania nového generálneho riaditeľa ministrom financií Slovenskej republiky.

Aktualizované vydanie metodickej príručky pre výbory pre audit
 

Výbory pre audit majú svoje významné miesto v ekosystéme správy a riadenia („corporate governance“) subjektov verejného záujmu a veľkých obchodných spoločností. 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) aktualizoval metodickú príručku „Výbor pre audit – aplikácia v praxi“, ktorú prvýkrát vydal v roku 2018. Toto nové vydanie zo septembra 2023 je doplnené o nové metodické usmernenia v praktických situáciách inšpirovaných najčastejšími otázkami, ktoré na Úrad následne prichádzali aj v nadväznosti na prieskum a webinár o výboroch pre audit. Metodická príručka pokrýva praktické usmernenia ohľadom alternatívnych foriem zriadenia a personálneho zloženia výborov pre audit, vrátane možnosti uplatnenia rôznych výnimiek, a taktiež rôznych oblastí ich fungovania, napr. dohľad nad procesom zostavovania účtovnej závierky a jej štatutárneho auditu, nad nezávislosťou štatutárneho audítora, nad systémami vnútornej kontroly a riadenia rizík. 

Výbory pre audit sú aj mimoriadne dôležitým komunikačným kanálom pre externých aj interných audítorov voči správnym a riadiacim orgánom spoločností v prípade akýkoľvek zistení. Ak je výbor pre audit zriadený a funguje efektívnym spôsobom, môže významnou mierou prispieť aj k zvýšeniu kvality štatutárneho auditu, čo je našim spoločným cieľom.

Metodická príručka je zverejnená na webovom sídle Úradu (https://www.udva.sk/sk/subjekty-verejneho-zaujmu-a-os/vybory-pre-audit) alebo na tomto odkaze.

Európska komisia schválila ESRS

Dňa 31. júla 2023
Európska komisia schválila prvú sadu Európskych štandardov na vykazovanie informácií o udržateľnosti (tzv. ESRS). Ide o 2 prierezové štandardy ESRS 1 a ESRS 2 a 10 tématických (odvetvovo agnostických) štandardov, z ktorých je 5 z oblasti životného prostredia, 4 zo sociálnej oblasti a jeden zo spravovania spoločnosti. Tieto štandardy nadobudnú platnosť až ich zverejnením v úradnom vestníku EÚ. Viac informácií sa dozviete v správe Európskej komisie.

Prvú sadu ESRS pripravila Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) na základe požiadavky novej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). EFRAG ma za úlohu ešte pripraviť odvetvovo špecifické ESRS, ESRS pre malé a stredné podniky a ESRS pre spoločnosti z tretích krajín. Prvýkrát budú vybrané subjekty verejného záujmu reportovať podľa ESRS za rok 2024. Samotná smernica CSRD by mala byť transponovaná do nášho práva, hlavne zákona o účtovníctve a zákona o štatutárnom audite, do 6. júla 2024.

Čo sa týka medzinárodnej úrovne, Rada pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (ISSB) vydala dňa 26. júna 2023 prvé globálne štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti IFRS S1 – Všeobecné požiadavky na zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s udržateľnosťou a IFRS S2 – Zverejnenia týkajúce sa klímy.  10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o prvých štandardoch ISSB, nájdete v tomto článku.
IAASB zverejnila návrh uisťovacie štandardu ISSA 5000

Dňa 2. augusta 2023 Rada pre medzinárodné audítorské a uisťovacie štandardy (IAASB) zverejnila návrh nového uisťovacieho štandardu ISSA 5000, Všeobecné požiadavky na zákazky na uisťovacie služby v oblasti udržateľnosti. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) vyžaduje, aby informácie o udržateľnosti uvedené v samostatnej časti výročnej správy boli overené audítorom (v prvých rokoch pôjde o limitované uistenie). Pre tento účel má Európska komisia za úlohu prijať uisťovací štandard. Očakáva sa, že to bude práve nový štandard ISSA 5000, ktorého návrh zverejnila IAASB na pripomienkovanie do 1. decembra 2023. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu sa zapojí do pripomienkového konania prostredníctvom CEAOB.

ISSA 5000 bude komplexný zastrešujúci štandard, ktorý bude:
- aplikovateľný pre všetky rámce vykazovania, vrátane ESRS.
- vhodný pre primerané aj limitované uistenie,
- platiť pre štatutárnych audítorov aj nezávislých poskytovateľov uisťovacích služieb.

Viac informácií sa dozviete na stránke IAASB.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku AS na rok 2023

Audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „AS“), je povinná platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. vo výške 300 eur.
Ročný príspevok na rok 2023 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre AS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2023 do 31.12.2023 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2023,
 2. od 01.02.2023 do 31.01.2024 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2023,
  ... atď.
Nakoľko táto povinnosť AS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje AS na túto povinnosť, resp. neposiela AS predpis na úhradu ročného príspevku.
Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                       
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                              SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                       0558
Variabilný symbol:                                                          IČO
Poznámka:                                                                       Názov spoločnosti

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.
 
Upozornenie na zaplatenie ročného príspevku SVZ a OS na rok 2023

Subjekt verejného záujmu, definovaný v § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „SVZ“) a obchodná spoločnosť, definovaná v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „OS“), je povinný/á platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“) ročný príspevok v súlade s § 68 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 423/2015 Z. z.:
 
 1. Burza cenných papierov v sume 500 eur,
 2. banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6 000 eur,
 3. pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3 000 eur,
 4. Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur.
Ročný príspevok na rok 2023 je potrebné uhradiť UDVA do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že pre SVZ a OS, ktoré majú účtovné obdobie:
 1. od 01.01.2023 do 31.12.2023 (kalendárny rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 31.03.2023,
 2. od 01.02.2023 do 31.01.2024 (hospodársky rok), je termín na úhradu ročného príspevku do 30.04.2023,
 3. ... atď.

Nakoľko táto povinnosť SVZ a OS vyplýva zo zákona č. 423/2015 Z. z., UDVA vopred neupozorňuje SVZ a OS na túto povinnosť, resp. neposiela SVZ a OS predpis na úhradu ročného príspevku.

Podľa § 69 zákona č. 423/2015 Z. z. ak ročný príspevok nebude uhradený riadne a včas, je dlžník povinný UDVA zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Bankové údaje UDVA:

Číslo účtu:                                                                
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:                                                         SPSRSKBA
Konštantný symbol:                                                  0558
Špecifický symbol pre úhradu ročného príspevku:     
- SVZ:
212023; OS: 222023
Špecifický symbol pre úhradu úrokov z omeškania:
SVZ: 612023; OS: 622023
Variabilný symbol:                                                    IČO
Poznámka:                                                                 Názov spoločnosti
 
"Našou snahou nie je zlikvidovať audítorskú profesiu, ale pomôcť jej posunúť sa k vyššej kvalite vo verejnom záujme."
   - Ing. Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

21nov-inter-katarina-euram-article
Prečítajte si profilový rozhovor s našou generálnou riaditeľkou v januárovom vydaní "Accounting and Business".

Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze.
 
Európsky parlament schválil Smernicu o vykazovaní informácií o podnikovej udržateľnosti (CSRD)

Dňa 10. novembra 2022 schválil Európsky parlament Smernicu o vykazovaní informácii o podnikovej udržateľnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), ktorá zavádza podrobnejšie požiadavky na vykazovanie nefinančných informácií o udržateľnosti a to v oblasti životného prostredia, sociálnej politiky a otázok riadenia (ESG). Rozsah informácií bude stanovený Európskymi štandardmi na vykazovanie udržateľnosti, ktoré pripravuje Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a prvý súbor by mala prijať Európska komisia do júna 2023. Tieto informácie sa budú zverejňovať vo výročnej správe a budú predmetom nezávislého overenia s limitovaným uistením.  Aby bol zabezpečený aj digitálny prístup k informáciám o udržateľnosti, budú sa musieť vypracovať v jednotnom elektronickom formáte, tzv. ESEF.

Nové požiadavky EÚ na vykazovanie informácií o udržateľnosti sa budú týkať:
 • všetkých veľkých spoločností bez ohľadu na to, či sú kótované na burze alebo nie,
 • spoločnosti mimo EÚ s podstatnou činnosťou v EÚ (s obratom nad 150 miliónov EUR v EÚ),
 • kótované malé a stredné podniky, ktoré však budú mať viac času na prispôsobenie sa novým požiadavkám.
Rada EÚ by mala túto smernicu schváliť dňa 28. novembra 2022. Smernica potom vstúpi do platnosti 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 18 mesiacov na to, aby smernicu premietli do národnej legislatívy.
Viac informácií sa dozviete v oficiálnej tlačovej správe.

DSC07102 
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č.540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.540/2007 Z. z.").

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 423/2015 Z. z."), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č.540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej aj ako "nariadenie").

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č.423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.
 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk