Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
21.05.2020
Zástupcovia najväčších audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku, prezident Slovenskej komory audítorov a zástupcovia Úradu sa 30. apríla 2020 stretli okolo „virtuálneho okrúhleho stola“, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktoré pandémia koronavírusu priniesla, pre audítorskú profesiu. Viac informácií v priloženom dokumente.

Dovoľujeme si Vás súčasne informovať, že z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 Úrad prostredníctvom Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu schválil zníženie minimálneho počtu hodín sústavného vzdelávania pre štatutárnych audítorov v roku 2020 na 10 hodín a v cykle 2019 - 2021 na 100 hodín. Informácia je zverejnená aj na webovom sídle SKAU.
18.05.2020
Aktualizované termíny konania audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2020.
16.04.2020
Aktualizovaná príloha č. 2 (čestné vyhlásenie) vnútorného predpisu "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania".
Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania. 
25.03.2020
V
ýbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB) prijal Vyhlásenie v súvislosti s vplyvom COVID-19 na audity finančných výkazov
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk