Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
21.10.2021
Nová odborná komisia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

V zmysle § 55 odsek 7 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov môže Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) na plnenie svojich úloh zriaďovať komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci. Do septembra 2021 mal Úrad zriadené dve komisie a to Komisiu pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku (ISAaE) a Komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy (IFRS) (ďalej len „Komisie“). Po dôkladnom zvážení, Rada Úradu schválila zrušenie dvoch Komisií Úradu a vytvorenie jednej odbornej komisie s názvom Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné štandardy (v skrátenom tvare „Komisia pre ISAaE a IFRS“) s účinnosťou od 1. októbra 2021. Nová Komisia pre ISAaE a IFRS má 9 členov a sú v nej zastúpení audítori, akademická obec, Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska.
24.9.2021
V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa v Grandhoteli Permon na Podbanskom uskutočnila metodicko – odborná konferencia Slovenskej komory audítorov. Na konferencii vystúpila s príspevkom aj generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová, v ktorom okrem informácií o aktivitách úradu za ostatné obdobie, diskutovaných témach na európskej úrovni a najčastejších zisteniach z dohľadov a previerok povedala aj nasledovné slová:

„Efektívna spolupráca medzi úradom a komorou a vzájomný rešpekt sú kľúčové pre rozvoj a budúcnosť audítorskej profesie, či už pri koordinácii stanovísk k navrhovanej európskej alebo slovenskej legislatíve, pri priebežnom vzdelávaní audítorov ako aj pri šírení dobrého mena audítorskej profesie na verejnosti. ... Dnes, keď sa na medzinárodnej a európskej úrovni diskutujú návrhy na ďalšie sprísňovanie regulácie auditu, a to aj vďaka nedávnym audítorským škandálom; keď sa na Slovensku bezprecedentne rýchlo zdvihli limity na povinný štatutárny audit, pretože podnikatelia nevidia výhody auditu; keď do audítorskej profesie vstupuje a dlhšie zostáva čoraz menej a menej mladých talentov, je nevyhnutné spoločne si položiť niekoľko otázok, ktoré môžu pomôcť pri úvahách, čo je potrebné urobiť pre to, aby audítorstvo bolo profesiou rešpektovanou a profesiou budúcnosti.“

Videonahrávka celého príhovoru je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej komory audítorov, v extranete prístupnom pre členov SKAU.
9.9.2021
Slovensko má devätnásť nových štatutárnych audítorov
Úspešní uchádzači dnes zložili sľub do rúk predsedníčky Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Tatiany Dubinovej. Počet držiteľov audítorskej licencie na Slovensku sa rozrástol o sedemnásť nových audítorov, dvaja úspešní kandidáti zložia sľub a prevezmú si licencie v náhradnom termíne.

Kvalitná práca audítora prispieva k posilňovaniu dôvery investorov a verejnosti k zverejňovaným účtovným závierkám, čím plní úlohu ochrany verejného záujmu. Preto je cesta k audítorskej licencii náročná a podlieha prísnym skúškam“, uviedla Tatiana Dubinová.

Srdečne gratulujeme.
DSC03423
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe TU
15.7.2021
Bude kvalitná práca audítorov pilierom pri obnove hospodárstva?
Prílev financií v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR*, zmeny spôsobené pandémiou v súkromnom aj vo verejnom sektore, konkurzy s významným dosahom na drobných akcionárov a veriteľov – to všetko vedie k vysokým očakávaniam a nárokom na kvalitu práce audítorov.

„Audítori plnia v súčasnosti osobitne dôležitú spoločenskú úlohu,“ upozorňuje Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe pre médiá.
30.6.2021
Zaujíma Vás či a ako Úrad pre dohľad nad výkonom auditu plnil v roku 2020 zákonom stanovené úlohy? Koľko dohľadov a previerok vykonal a s akými výsledkami? Koľko máme k 31. decembru audítorov a audítorských spoločností s aktívnou licenciou? Aká je koncentrácia na trhu poskytovania audítorských služieb? Aká bola úspešnosť na audítorských skúškach?

Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé informácie nájdete v Správe o činnosti a Výročnej správe za rok 2020, ktoré 2. júna 2021 prerokovala vláda SR. 

Správa o činnosti za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
22.2.2021
Odklad platnosti ESEF na Slovensku bol práve zverejnený

Na základe čerstvej informácie z MF SR by sme Vás radi informovali, že Slovenská republika bola dnes (s dátumom notifikácie 10. február 2021) zaradená Európskou komisiou na zoznam členských štátov, ktoré si uplatnili odklad 1 rok na zverejňovanie ročných finančných správ emitentmi v Európskom jednotnom elektronickom formáte (ESEF). Aktualizovaný zoznam krajín, ktoré si už uplatnili odklad, nájdete na linku https://ec.europa.eu/info/publications/201211-esef-postponement_en
Vývoj na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu
Európska komisia vydala dňa 28.1.2021 správu Parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke a Európskemu výboru pre systémové riziká o vývoji na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu. Správa Európske komisie posudzuje vývoj na trhu EÚ s vykonávaním štatutárnych auditov subjektov verejného záujmu a zameriava sa na koncentráciu trhu, riziká vyplývajúce z nedostatkov v kvalite auditu a činnosť výborov pre audit. Vývoj na trhu EÚ poskytuje predbežné informácie o účinkoch reformy auditu a poukazuje na možné oblasti ďalšieho posúdenia. 

Hlavné zistenia, ktoré správa obsahuje sú:

-    Pretrváva vysoká koncentrácia, keďže veľká štvorka stále ovláda trh so štatutárnym auditom subjektov verejného záujmu vo väčšine členských štátov, pričom na ňu pripadá viac ako 90 % celkových tržieb.
-    Posudzovanie nedostatkov kvality zostáva náročné. Medzi pretrvávajúce problémy s kvalitou, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na úrovni EÚ, sú: nedostatky vo vnútorných systémoch kontroly kvality audítorských spoločností, nedostatočné alebo nevhodné monitorovanie vysoko rizikových auditovaných subjektov, nedostatočné audítorské dôkazy a dokumentácia.
-    Rozdielne prístupy k monitorovaniu v rámci EÚ spochybňujú dohľad nad činnosťou výborov pre audit orgánmi dohľadu. Je potrebné dôkladnejšie monitorovať komunikáciu medzi výbormi pre audit a externými audítormi, organizáciu výberových konaní, schvaľovanie poskytovania povolených neaudítorských služieb a evidenciu zaplatených poplatkov.

Viac informácií nájdete na:
Slov-lex/vyhladavanie navrhov aktov EU
UDVA/Vybory pre audit 
ESEF: revolučná zmena vo finančnom vykazovaní a nové povinnosti pre štatutárnych audítorov

V legislatíve EÚ sa tento rok objavila novinka, ktorá znamená oficiálny začiatok prechodu firiem na povinné zverejňovanie finančných výkazov v elektronickej forme. Tieto výkazy musia byť v jednotnom formáte, tzv. ESEF (angl. European Single Electronic Format), čím sa významne  uľahčia analýzy a porovnanie účtovných závierok pre akcionárov, analytikov, investorov, banky a všetkých ostatných stakeholderov. Jednotný elektronický formát zároveň prinesie možnosť priblížiť celkovú víziu globálne štandardizovaných a strojovo čitateľných účtovných závierok. Nová požiadavka ohľadom ESEF zatiaľ platí pre účtovné závierky emitentov cenných papierov zostavované po 1.1.2020. Je pravdepodobné, že na Slovensku sa povinné uplatnenie ESEF pre emitentov za minulý rok o jeden rok posunie, o čom by mal parlament rozhodnúť na svojej marcovej schôdzi. Súčasťou vízie je taktiež prechod na ESEF pre všetky obchodné spoločnosti do roku 2023.Implementáciou ESEF sa rozšíria aj povinnosti štatutárnych audítorov, ktorí budú musieť overovať správnosť nielen papierových finančných výkazov vo voľnom formáte ako doteraz, ale aj tých elektronických. 

Viac informácií nájdete tu:
CEAOB: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en.pdf 
EC: the Commission’s related press release (scroll down to Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus')
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk