Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
10.06.2020
Vo štvrtok 4. júna 2020 vzala vláda Slovenskej republiky na vedomie Správu o činnosti a Výročnú správu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019.

Zo správy o činnosti za rok 2019 vyberáme:
 • výkon previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu: dokončenie prvého trojročného cyklu (spolu 38 previerok), začiatok druhého trojročného cyklu: 5 začatých previerok
 • výkon dohľadov: 5 začatých dohľadov
 • audítorská skúška: 3 čiastkové skúšky (2.10.2019, 9.10.2019 a 23.10.2019); 53 zúčastnených uchádzačov, z toho 16 úspešných
 • vedenie zoznamov: 747 aktívnych štatutárnych audítorov a 234 audítorských spoločností
 • licencie: u štatutárnych audítorov 15 novo-vydaných, 8 aktivovaných z pozastavených, 7 pozastavených, 23 zaniknutých; u audítorských spoločností 11 novo-vydaných, 7 zaniknutých
 • registrácie: na výkon štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach: 27 audítorských spoločností a 6 štatutárnych audítorov
 • monitorovanie trhu: štyri najväčšie audítorské spoločnosti spoločne dosahujú 91,4%-ný podiel na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku
 • spolupráca: výmena skúseností z praxe a spolupráca pri tvorbe jednotnej metodiky dohľadov prostredníctvom CEAOB a IFIAR; spolupráca pri implementácii legislatívy v oblasti štatutárneho auditu a účtovníctva s ministerstvom financií a Slovenskou komorou audítorov

  Celé znenie Správy o činnosti a Výročnej správy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019 nájdete tu.
   
01.06.2020
Aktualizované okruhy tém audítorských skúšok, skúšok spôsobilosti a preskúšania na rok 2020.
21.05.2020
Zástupcovia najväčších audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku, prezident Slovenskej komory audítorov a zástupcovia Úradu sa 30. apríla 2020 stretli okolo „virtuálneho okrúhleho stola“, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktoré pandémia koronavírusu priniesla, pre audítorskú profesiu. Viac informácií v priloženom dokumente.

Dovoľujeme si Vás súčasne informovať, že z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 Úrad prostredníctvom Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu schválil zníženie minimálneho počtu hodín sústavného vzdelávania pre štatutárnych audítorov v roku 2020 na 10 hodín a v cykle 2019 - 2021 na 100 hodín. Informácia je zverejnená aj na webovom sídle SKAU.
18.05.2020
Aktualizované termíny konania audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2020.
16.04.2020
Aktualizovaná príloha č. 2 (čestné vyhlásenie) vnútorného predpisu "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania".
Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.  
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk