Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Aktuality
OZNÁMENIE

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) prijal upozornenie na podvodné konanie realizované prostredníctvom internetovej stránky www.OverenaSpolocnost.sk účtovaním za služby spojené s výkonom účtovného auditu, vyhodnotenia účtovných údajov, miery likvidity, ukazovateľa EBITDA a iných hodnôt danej právnickej či fyzickej osoby a následné vydanie „certifikátu“ dodávateľom B2B advisory services s.r.o., IČO: 54 631 611, Register: Okresný súd Bratislava I., Vložka číslo: 161439/B (ďalej len „B2B advisory services s.r.o.“), Ing. Maroš Hrubčina, MBA, uvedený ako zodpovedná osoba za vydanie certifikátu.

Štatutárny audit môžu vykonávať iba oprávnené osoby, a to štatutárni audítori a audítorské spoločnosti zapísané do príslušného zoznamu vedeného Úradom podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z.“). Audítorské služby poskytujú Úradom zapísaní štatutárni audítori a audítorské spoločnosti výhradne na základe písomne uzatvorenej zmluvy medzi klientom a štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Pán Ing. Maroš Hrubčina, MBA, ani spoločnosť B2B advisory services s.r.o. NIE SÚ Úradom vedení v zoznamoch štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

Spolupráca s Fakultou managementu Univerzity Komenského
Vo štvrtok 30.6.2022 podpísala pani generálna riaditeľka nášho úradu Ing. Katarína Kaszasová a pán dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Memorandum o vzájomnej spolupráci.
Predmetom spolupráce je:

  • podpora rozvoja audítorskej profesie a predstavenie audítorstva študentom ako profesiu budúcnosti
  • inšpirovanie mladých vysokoškolských talentov pri ich rozhodovaní o budúcej kariére
  • rozvíjanie univerzitného vzdelávania skúsenosťami z praxe

Lektorský tím v zložení pani prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD a naši kolegovia Ľudmila Buzgová, Pavel Hrivnák a Alexandra Sviteková spoločne pripravia nové sylaby predmetu Audítorstvo pre študentov magisterského stupňa, napíšu študijnú literatúru a budú sa podieľať aj na prednáškovej činnosti a realizácii praktických seminárov.

Veríme, že touto spoluprácou prispejeme k zvyšovaniu vzdelanosti v oblasti účtovníctva a audítorstva, a tým aj k rozvoju audítorskej profesie na Slovensku.

FMUK_kolektiv_foto

 

DSC07102 
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č.540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.540/2007 Z. z.").

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 423/2015 Z. z."), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č.540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej aj ako "nariadenie").

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č.423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk