Subjekty verejného záujmu

Subjektom verejného záujmu je podľa § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z.:

a) účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky,
c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
d) poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne,
e) zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne,
f) zdravotná poisťovňa,
g) správcovská spoločnosť a pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
h) dôchodková správcovská spoločnosť,
i) doplnková dôchodková spoločnosť,
j)

Burza cenných papierov,

k) Železnice Slovenskej republiky,
l) účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy,8)
m)  vyšší územný celok,
n)    účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou podľa osobitných predpisov,9) od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala tieto podmienky:
 
  1. celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,10)

  2. počet obyvateľov presiahol 50 000.

 

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.12.2020

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.03.2021

Zoznam subjektov verejného záujmu k 30.09.2021

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.12.2021

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.03.2022

Zoznam subjektov verejného záujmu k 30.06.2022

Zoznam subjektov verejného záujmu k 30.09.2022

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.12.2022

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.03.2023

Zoznam subjektov verejného záujmu k 30.06.2023

Zoznam subjektov verejného záujmu k 30.09.2023

Zoznam subjektov verejného záujmu k 31.12.2023

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk