Platenie ročného príspevku


Výška ročného príspevku:

Výška ročného príspevku obchodnej spoločnosti definovanej v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. je podľa § 68 ods. 3 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. v sume 6 000 eur.


Výška ročného príspevku subjektov verejného záujmu je určená v § 68 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z. takto:

Burza cenných papierov
 
   500 eur
banka
 
6 000 eur
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
    
6 000 eur
poisťovňa a zaisťovňa
 
6 000 eur
pobočka zahraničnej banky
 
3 000 eur
správcovská spoločnosť
 
3 000 eur 
pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne
  
3 000 eur
pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne
 
3 000 eur
dôchodková správcovská spoločnosť
 
3 000 eur
doplnková dôchodková spoločnosť
 
3 000 eur
Železnice Slovenskej republiky
 
6 000 eur


Spôsob úhrady ročného príspevku:

Ročný príspevok platia obchodné spoločnosti definované v § 2 ods.15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. a subjekty verejného záujmu na účet Úradu:

Číslo účtu:
 
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT:
 
SPSRSKBA
KS:
 
0558 
VS:
 
"IČO obchodnej spoločnosti alebo subjektu verejného záujmu"
ŠS:
 
"rok"– uviesť rok, za ktorý sa uhrádza ročný príspevok
Poznámka:
 
"meno spoločnosti" + uviesť, či ide o "ročný príspevok" a/alebo "úroky z omeškania"


Ročný príspevok sa uhrádza jednorazovo do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Ročný príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet Úradu. Subjekt verejného záujmu, ktorého účtovné obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú časť ročného príspevku zaokrúhlenú matematicky na celé eurá.

Ak úhrada nebola zaplatená riadne a včas, dlžník je povinný Úradu zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk