Obchodné spoločnosti podľa § 2 ods.15 písm. f)


Obchodná spoločnosť definovaná v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. je obchodná spoločnosť od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:

  1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. (v brutto ocenení),
  2. čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. presiahol 170 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000
 
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk