Informácia o audítoroch pre účely článku 16 ods. 3 písm. a) Nariadenia

Zo znenia článku 16 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „Nariadenie") vyplýva, že auditovaný subjekt musí mať možnosť vyzvať ktoréhokoľvek štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť na predloženie ponuky na poskytovanie služieb povinného štatutárneho auditu za predpokladu, že pri organizácii výberového konania nebude nijakým spôsobom vylúčená účasť tých audítorov, ktorí získali v príslušnom členskom štáte v predchádzajúcom kalendárnom roku menej ako 15 % celkových poplatkov za audit od subjektov verejného záujmu.

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA") v súvislosti s ustanovením článku 16 ods. 3 písm. a) Nariadenia zverejňuje každoročne aktualizovaný zoznam audítorských spoločností, ktoré vykonali štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu a každá z nich dostala aspoň 15 % z celkových poplatkov za štatutárne audity subjektov verejného záujmu v Slovenskej republike. V kalendárnom roku 2021 mali aspoň 15 %-ný trhový podiel nasledujúce audítorské spoločnosti:

  • Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. , číslo licencie 257
  • KPMG Slovensko, spol. s r.o. , číslo licencie 96
  • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. , číslo licencie 161

Zoznamy všetkých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností zapísaných do zoznamov UDVA podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú zverejnené na webovej stránke UDVA:

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk