Všeobecné informácie ku skúškam

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AUDÍTORSKEJ SKÚŠKE, SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI A PRESKÚŠANÍ:
 

Získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej len "certifikát")
 

    1.   Podmienkou na výkon štatutárneho auditu je získanie certifikátu, ktorý:                

1.1  vydá Úrad uchádzačovi za predpokladu, ak:
  a)  je plne spôsobilý na právne úkony,
  b)
má dobrú povesť,
  c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  d) má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
  e) sa zúčastňoval sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
         f)     predložil Úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo,
  g) zložil audítorskú škúšku podľa § 15 zákona č. 423/2015 Z. z.

1.2  vydá Úrad európskemu audítorovi za predpokladu, ak:  
  a)   je plne spôsobilý na právne úkony,
  b)
má dobrú povesť,
  c) sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
            d)   
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým dokladuje svoju účasť na  sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
  e) zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 423/2015 Z. z.

1.3  na základe vzájomnosti môže Úrad vydať audítorovi z tretej krajiny, ak:  
  a)   je plne spôsobilý na právne úkony,
  b)
má dobrú povesť,
  c) sa preukáže platnou licenciou vydanou v tretej krajine,
  d) predloží dôkaz, že audítorská skúška, ktorú vykonal v tretej krajne, spĺňa požiadavky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
            e)
 
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorými dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
  f) zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 423/2015 Z. z.

    2.   Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania:
 
2.1  
     
 
Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti možno podať do konca júna príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa chce žiadateľ zúčastniť audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.  Ak tento termín pripadne na sobotu alebo nedeľu, posledným dňom na podanie žiadosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Žiadosť o vykonanie preskúšania je možné podať kedykoľvek.
 
2.2   

Prílohami ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (resp. ich opakovanie) sú doklady uvedené:
-    v článku 6 (pre vykonanie audítorskej skúšky) - výpis z Registra trestov SR nie je potrebné dokladať
-    v článku 14 (pre vykonanie skúšky spôsobilosti) - výpis z Registra trestov SR nie je potrebné dokladať
-    v článku 22 (pre vykonanie preskúšania) vnútorného predpisu Úradu:
Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.
Prílohy vnútorného predpisu v elektronickej podobe na stiahnutie:
     Príloha č. 1 - Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
     Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie
     Príloha č. 3 - Potvrdenie školiteľa (1. časť, 2. časť)

 
2.3  
   
   
Termín na doplnenie alebo opravu žiadosti
Ak podaná žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti neobsahuje ustanovené náležitosti alebo má iné nedostatky, možno ju doplniť alebo opraviť najneskôr v termíne do 10. júla.
 
2.4   Termín na zaslanie pozvánky na audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti je najneskôr jeden mesiac pred termínom ich konania.
 
    3.   Skúšobný poriadok na stiahnutie:
KONSOLIDOVANÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74 , opatrenia z 30. októbra 2019 č. MF/014989/2019-74 a opatrenia zo 16. decembra 2020 č. MF/017698/2020-74
 
    4.   Poplatky:
 
 4.1   poplatok za audítorskú skúšku je 510 €, pričom za opakovanie čiastkovej audítorskej skúšky je poplatok 170 €,
 
 4.2   poplatok za skúšku spôsobilosti je 500 €, pričom za opakovanie časti skúšky spôsobilosti je poplatok 250 €,
 
 4.3   poplatok za preskúšanie je 510 €, pričom za opakovanie každej odbornej časti je poplatok 170 €.

Poplatky sa uhrádzajú na účet Úradu:
 
Číslo účtu:
 
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT:

Konštantný symbol: 

 
SPSRSKBA

0558 

Variabilný symbol:

 
 
-   na audítorskú skúšku uveďte: evidenčné číslo asistenta štatutárneho audítora
-   na skúšku spôsobilosti uveďte: číslo licencie (oprávnenia, registrácie) audítora
-   na preskúšanie uveďte: číslo licencie štatutárneho audítora
Poznámka:   Poplatok za audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti alebo preskúšanie
  
    5.   Audítorská skúška, skúška spôsobilosti a preskúšanie:
 
 5.1  Audítorská skúška pozostáva z troch čiastkových skúšok:
 
   -  1. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo" - v rozsahu 240 minút;
     - 
     
2. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona" - v rozsahu 240 minút;
   -    3. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva" - v rozsahu 360 minút.
       
     Audítorská skúška sa koná v mesiaci október, trvá 14 hodín a každá z troch čiastkových skúšok sa vykonáva v jeden deň.
  
 5.2  Skúška spôsobilosti pozostáva z dvoch častí:
 
   -  

 
1. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike a vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov" - v rozsahu 180 minút;
   -     2. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Znalosti z vybraných oblastí práva v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike" - v rozsahu 180 minút.
   
   Skúška spôsobilosti sa koná v mesiaci október, trvá 6 hodín a obidve časti sa vykonávajú v jeden deň.
 
  5.3  Preskúšanie pozostáva z troch odborných častí:
 
   -   1. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo" - v rozsahu 120 minút;
   -   
  
2. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona" - v rozsahu 120 minút;
   -    3. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva" - v rozsahu 180 minút.

   Preskúšanie trvá 7 hodín a všetky tri odborné časti sa vykonávajú v jeden deň.
 
    6.   Okruhy tém:
Úrad v zmysle skúšobného poriadku zverejňuje na svojom webovom sídle okruhy tém, ktoré môžu byť obsahom audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti, vrátane zoznamu odporúčanej literatúry, v termíne najneskôr štyri mesiace pred termínom konania audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.
 
    7.   Výsledky:
Výsledky audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti sa oznamujú najneskôr do 30 dní odo dňa ich vykonania. Výsledok preskúšania sa oznamuje najneskôr do 15 dní odo dňa jeho vykonania.
 
    8.   Skladanie sľubu a odovzdávanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (certifikátu):
Úrad zašle úspešným uchádzačom audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti pozvánku na slávnostné skladanie sľubu predsedovi Rady Úradu a odovzdávanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (certifikátu), v termíne najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.
 

Získanie licencie na výkon štatutárneho auditu po úspešnom absolvovaní audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti 

    
    1.   Podmienky zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov: 
Úrad zapíše do zoznamu štatutárnych audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom Úradu, toho, kto:
       a)  má certifikát podľa § 3 ods. 1, 5 alebo 6 zákona č. 423/2015 Z. z.,
       b)  zložil sľub,
       c)  nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu štatutárnych audítorov alebo mu uplynula lehota ustanovená v § 12 ods. 7 zákona č. 423/2015 Z. z.,
       d)  zaplatil Úradu zápisné za zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.

    2.   Licencia na výkon štatutárneho auditu:
Úrad vydá štatutárnemu audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.
Dňom zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov je štatutárny audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie „certifikovaný audítor“ a skratku „CA“.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk