Skúšky október 2024

Audítorská skúška a Skúška spôsobilosti 2024

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AUDÍTORSKEJ SKÚŠKE, SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI A PRESKÚŠANÍ 

 (splnenie podmienok pred prihlásením sa na audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti, vzor žiadosti, požadované prílohy, prílohy v elektronickej podobe na stiahnutie, výška poplatku, oznamovanie výsledkov skúšok, sľub úspešných absolventov a pod.)

 

TERMÍN NA PODANIE ŽIADOSTI o vykonanie Audítorskej skúšky a Skúšky spôsobilosti v roku 2024:

Písomnú žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, opakovanej audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti je potrebné doručiť v termíne do 30. júna 2024 (nedeľa).

 

TERMÍNY KONANIA AUDÍTORSKEJ SKÚŠKY:

 

október 2024 (9.30 hod):

1. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,skúšobný poriadok"):

"Účtovníctvo"

október 2024 (9.30 hod):

2. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a Etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona"

október 2024 (9.30 hod):

3. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva"

 

TERMÍN KONANIA SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI:

 

október 2024 (9.30 hod):

1. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike a vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov"

2. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku:

"Znalosti z vybraných oblastí práva v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike"

 

(konkrétne termíny budú zverejnené v máji 2024)

 


OKRUHY TÉM PRE AUDÍTORSKÚ SKÚŠKU A SKÚŠKU SPÔSOBILOSTI:

Okruhy tém 2023

 

(aktuálne okruhy tém na rok 2024 budú zverejnené v máji 2024)

 

MIESTO KONANIA AUDÍTORSKEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI:

Ekonomická univerzita v Bratislave (sídlo rektorátu)

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava


PRESKÚŠANIE:

Preskúšanie sa vykonáva podľa potreby, najviac dvakrát ročne, na základe žiadosti štatutárneho audítora.

 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk