Audítorská skúška a Skúška spôsobilosti 2020 v náhradných termínoch

OZNÁMENIE

v súlade s ustanovením § 3a ods. 1 a 2 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky  zo 16. decembra 2020 č. MF/017698/2020-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov (ďalej len „skúšobný poriadok“):

Vážení uchádzači o vykonanie Audítorskej skúšky z roku 2020,

Vážení uchádzači o vykonanie Skúšky spôsobilosti z roku 2020,

dovoľujeme si Vám oznámiť náhradné termíny konania Audítorskej skúšky a Skúšky spôsobilosti, ktoré sa za predpokladu priaznivej epidemiologickej situácie budú konať v mesiaci jún 2021, a to v dňoch:

14.06.2021 (pondelok):

konanie 1. čiastkovej audítorskej skúšky z oblasti Účtovníctvo, za neabsolvovaný termín 07.10.2020                           

17.06.2021 (štvrtok):

konanie 2. čiastkovej audítorskej skúšky z oblastí  audítorských postupov, metód a  techník  vrátane  medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona, za neabsolvovaný termín 14.10.2020

24.06.2021 (štvrtok):

konanie 3. čiastkovej audítorskej skúšky z  oblastí ekonómie, finančného riadenia a finančnej  analýzy, manažérskeho účtovníctva podnikateľov a  znalosti z vybraných oblastí práva, za neabsolvovaný termín 28.10.2020

24.06.2021 (štvrtok):

konanie Skúšky spôsobilosti, za neabsolvovaný termín 28.10.2020

 

Miestom konania skúšok je Ekonomická univerzita v Bratislave (sídlo rektorátu), Dolnozemská cesta 1, Bratislava, spoločenská miestnosť – výučba II.

V prípade záujmu uchádzača zúčastniť sa skúšok v náhradnom termíne, je potrebné do 05.05.2021 doručiť na UDVA nasledujúce doklady:

  1. doklad preukazujúci zaplatenie poplatku podľa § 9 skúšobného poriadku

(za každú neabsolvovanú čiastkovú audítorskú skúšku je poplatok vo výške 170 €; za Skúšku spôsobilosti je poplatok vo výške 500 €)

  1. čestné vyhlásenie, že od podania žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky/opakovanej audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti v termíne podľa § 3 ods. 1 nedošlo k zmene plnenia podmienok podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Vzor čestného vyhlásenia

Po splnení vyššie uvedených podmienok bude uchádzačom zaslaná pozvánka na audítorskú skúšku/opakovanú audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti, a to najneskôr jeden mesiac pred náhradným termínom jej konania.


OKRUHY TÉM PRE AUDÍTORSKÚ SKÚŠKU A SKÚŠKU SPÔSOBILOSTI
           Okruhy tém na rok 2020
           

PRESKÚŠANIE
           Preskúšanie sa vykonáva podľa potreby, najviac dvakrát ročne, na základe žiadosti štatutárneho audítora.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk