Audítorská skúška a Skúška spôsobilosti 2020

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AUDÍTORSKEJ SKÚŠKE, SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI A PRESKÚŠANÍ
(splnenie podmienok pred prihlásením sa na audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti, vzor žiadosti, požadované prílohy, prílohy v elektronickej podobe na stiahnutie, výška poplatku, oznamovanie výsledkov skúšok, sľub úspešných absolventov a pod.)
 

AUDÍTORSKÁ SKÚŠKA / SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI

V nadväznosti na očakávané schválenie novely „Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov“ bude Úrad na tejto stránke informovať o náhradnom riešení vykonania audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti, ktoré z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 neboli absolvované v plánovaných termínoch 7.10.2020, 14.10.2020 a 28.10.2020.
 

MIESTO KONANIA AUDÍTORSKEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI 

Ekonomická univerzita v Bratislave (sídlo rektorátu)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

OKRUHY TÉM PRE AUDÍTORSKÚ SKÚŠKU A SKÚŠKU SPÔSOBILOSTI
           Okruhy tém na rok 2020
           

PRESKÚŠANIE
           Preskúšanie sa vykonáva podľa potreby, najviac dvakrát ročne, na základe žiadosti štatutárneho audítora.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk