Audítorská skúška a Skúška spôsobilosti 2020

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AUDÍTORSKEJ SKÚŠKE, SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI A PRESKÚŠANÍ
(splnenie podmienok pred prihlásením sa na audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti, vzor žiadosti, požadované prílohy, prílohy v elektronickej podobe na stiahnutie, výška poplatku, oznamovanie výsledkov skúšok, sľub úspešných absolventov a pod.)
 

AUDÍTORSKÁ SKÚŠKA

odrážka   Termín na podanie žiadosti v roku 2020:

Písomnú žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Úradu v termíne do 30. júna 2020 (utorok).

 

odrážka   Termíny konania audítorskej skúšky v roku 2020:

7. október 2020 (9.30 hod):
1. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (ďalej len ,,skúšobný poriadok"): "Účtovníctvo"
 
14. október 2020 (9.30 hod):
2. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a Etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona"
 
28. október 2020 (9.30 hod):
3. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva"


SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI:

odrážka   Termín na podanie žiadosti v roku 2020:

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Úradu v termíne do 30. júna 2020 (utorok).
 

odrážka   Termín konania skúšky spôsobilosti v roku 2020:

28. október 2020 (9.30 hod):
1. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike a vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov"
 
2. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku: "Znalosti z vybraných oblastí práva v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike"

MIESTO KONANIA AUDÍTORSKEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI 
Ekonomická univerzita v Bratislave (sídlo rektorátu)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

OKRUHY TÉM PRE AUDÍTORSKÚ SKÚŠKU A SKÚŠKU SPÔSOBILOSTI
           Okruhy tém na rok 2020
           

PRESKÚŠANIE
           Preskúšanie sa vykonáva podľa potreby, najviac dvakrát ročne, na základe žiadosti štatutárneho audítora.
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk