Štandardy a Etický kódex


Štandardy:

Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) / Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS):

Zoznam nariadení, ktorými sa prijímajú medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) do právneho systému EÚ


Medzinárodné audítorské štandardy (ISA):

Príručka medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby, vydanie IFAC 2016 – 2017, tri zväzky

Etický kódex:

Etický kódex audítora:

Etický kódex audítora pozostáva z dvoch častí. Prvou je dokument, ktorý bližšie vysvetľuje uplatňovanie Etického kódexu audítora v podmienkach legislatívy SR. Druhou časťou je oficiálny preklad Príručky Medzinárodného etického kódexu audítora s Medzinárodnými štandardmi nezávislosti vydanej Radou pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov IESBA pri Medzinárodnej federácii účtovníkov IFAC, ktorý bol vydaný v roku 2018.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk