Národná legislatíva


Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (účinný od 17.06.2016).

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (od 17.06.2016 nahradil zákon č. 540/2007 Z. z.)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk