Previerky

Previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonáva Úrad podľa § 35 zákona č. 423/2015 Z. z.

Proces výkonu previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu Úradom upravujú, okrem zákona č. 423/2015 Z. z., aj vnútorné predpisy vydané Úradom.

Preverovaným subjektom, ktorý podlieha previerke zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorú vykonáva Úrad, je podľa § 35 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu alebo v obchodných spoločnostiach podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z.

Previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonáva u ostatných štatutárnych audítorov a audítorských spoločností Slovenská komora audítorov. Týmto nie je dotknuté oprávnenie Úradu vykonávať previerky aj u týchto štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

Previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu je náležitá a primeraná rozsahu a zložitosti činnosti preverovaného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

Pri výkone previerky sa prostredníctvom vybraných zložiek audítorskej dokumentácie posudzuje(ú) najmä:
 1. požiadavky na nezávislosť štatutárneho audítora,
 2. množstvo a kvalita vynaložených zdrojov, najmä množstvo a kvalita personálneho zabezpečenia štatutárneho auditu, počet hodín na štatutárnom audite,
 3. primeranosť výšky poplatkov za štatutárny audit,
 4. systém vnútornej kontroly kvality audítorskej spoločnosti.

Pri overení systému vnútornej kontroly kvality a konkrétnych audítorských spisov Úrad využíva aj spoločnú metodiku CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), vydanú pod názvom Common Audit Inspection Methodology. Pri výkone previerky u preverovaného subjektu sa venuje osobitná pozornosť nasledovným oblastiam:
 • tón zhora,
 • etika a nezávislosť,
 • akceptácia zákazky a opakujúce sa zákazky,
 • záležitosti súvisiace s partnermi,
 • záležitosti súvisiace so zamestnancami,
 • metodika,
 • vzdelávanie,
 • konzultácie,
 • previerky kontroly kvality zákazky a ďalšie previerky kontroly kvality,
 • audítorská dokumentácia a ochrana údajov,
 • interné monitorovanie,
 • sťažnosti a obvinenia,
 • využívanie služieb centier zdieľaných služieb,
 • ISA 540 - Audit účtovných odhadov vrátane účtovných odhadov reálnej hodnoty a súvisiace zverejnenia,
 • vykazovanie výnosov,
 • ISA 600 - Audit účtovnej závierky skupiny.
Prehľady o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonaných Úradom pre dohľad nad výkonom auditu

Prehľady o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonaných Slovenskou komorou audítorov 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk