Dohľady

Úrad vykonáva dohľad podľa § 36 zákona č. 423/2015 Z. z., ktorý upravuje proces výkonu dohľadu.

Dohliadaným subjektom je podľa § 2 ods. 15 zákona č. 423/2015 Z. z.:

a)   štatutárny audítor a audítorská spoločnosť,
b) 
    
audítorská spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná podľa § 5 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z., pričom predmetom dohľadu je štatutárny audit podľa § 2 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z.,
c) audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorí sú zaregistrovaní podľa § 7 zákona č. 423/2015 Z. z.,
d) Slovenská komora audítorov,
e) subjekt verejného záujmu,
f)   obchodné spoločnosti podľa § 2 ods.15 písm. f).
 
Dohľad je zameraný na plnenie povinností dohliadanými subjektmi, ktoré sú ustanovené zákonom č. 423/2015 Z. z. a nariadením v súvislosti so štatutárnym auditom.

Audítorských a neaudítorských služieb sa dohľad týka v rozsahu potrebnom pre výkon dohľadu.

Dohľad nad Slovenskou komorou audítorov je zameraný na plnenie povinností ustanovených Slovenskej komore audítorov zákonom č. 423/2015 Z. z.

Pri dohľade osoba vykonávajúca dohľad zisťuje a vyhodnocuje skutočnosti o dohliadaných subjektoch a ich činnosti, a to u dohliadaného subjektu, ale aj na mieste, kde to účel dohľadu vyžaduje. Dohľad sa vykonáva v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu podľa zákona č. 423/2015 Z. z.


Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad právo:

a)   vyžiadať si predloženie služobného preukazu a písomného poverenia na dohľad,
b)   predkladať v priebehu dohľadu dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
c) vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri dohľade a k spôsobu ich zistenia,
d) zúčastniť sa na rokovaniach s ďalšími osobami zúčastnenými na konaní, napríklad znalcami, svedkami,
e) zúčastniť sa prerokovania protokolu o vykonanom dohľade.


Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad tieto povinnosti:

a)   umožniť osobe vykonávajúcej dohľad výkon dohľadu,
b)   zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na výkon dohľadu,
c) umožniť vstup na pozemky, do sídla a prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu a umožniť rokovanie so svojimi zamestnancami,
d)    poskytovať informácie, doklady a iné písomnosti v písomnej forme alebo v technickej forme alebo ich úradne osvedčené preklady, ak je dokumentácia v cudzom jazyku, ako aj vysvetlenia a stanoviská k nim,
e) zapožičať doklady mimo sídla alebo prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu alebo poskytnúť výpisy alebo kópie týchto dokladov.


Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Úrad pri výkone dohľadu.

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk