Zákony a štandardy vzťahujúce sa k výkonu štatutárneho auditu

Zákony:

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (účinný od 17.06.2016).

Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (od 17.06.2016 nahradil zákon č. 540/2007 Z. z.)
UNOFFICIAL translation into English - Act No. 423/2015 Coll. on statutory audit (effective date for the new-audit-reform relating provisions is on 17th June 2016)

Zákon o účtovníctve:

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Vybrané predpisy EÚ:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS
• Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES k 16.06.2014

• Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES k 19.07.2013
• Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES k 21.03.2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (účinné od 17.06.2016)

Štandardy:

Zoznam platných IAS/IFRS:

Zoznam nariadení, ktorými sa prijímajú medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) do právneho systému EÚ

Medzinárodné audítorské štandardy (ISA):

Príručka medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby, vydanie IFAC 2016 – 2017, tri zväzky

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu zabezpečil preklad tretieho vydania príručky Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) s názvom "Príručka na používanie medzinárodných audítorských štandardov pri výkone auditu v malých a stredných podnikoch, Tretie vydanie" (Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small and Medium-sized Entities, Third edition) do slovenského jazyka.

 

Etický kódex audítora:


>