Vnútorné predpisy, zákony, štandardy

Vnútorné predpisy vydané úradom podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Vnútorné predpisy vydané úradom podľa zákona č. 540/2007 Z. z.

• Vnútorný predpis č. 1 o poistení zodpovednosti za škodu audítorov a audítorských spoločností

Vnútorný predpis č. 1

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 1

• Vnútorný predpis č. 2 o vedení zoznamu audítorov a audítorských spoločností

Vnútorný predpis č. 2

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2

• Vnútorný predpis č. 3 o vydávaní licencií audítorom a audítorským spoločnostiam

Vnútorný predpis č. 3

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 3

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 3

• Vnútorný predpis č. 5 v znení dodatku č. 1 o vydávaní osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu

Vnútorný predpis č. 5 (účinný do 16.06.2016)

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 5 (účinný do 16.06.2016)

• Vnútorný predpis č. 7 o poplatkoch za úkony

Vnútorný predpis č. 7

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 7 (účinný od 01.01.2013)

• Vnútorný predpis č. 8 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - Pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania 

Vnútorný predpis č. 8 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (účinný do 16.06.2016)

• Vnútorný predpis č. 9 o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Vnútorný predpis č. 9

• Vnútorný predpis č. 10 o dokladoch potrebných ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti

Vnútorný predpis č. 10 (účinný od 01.01.2013 do 16.06.2016)

Prílohy k Vnútornému predpisu č. 10

Upozornenie SKAU k Prílohe č. 7 Vnútorného predpisu č. 10

• Vnútorný predpis č. 12 o vydávaní licencií euroaudítorom a audítorským spoločnostiam členských štátov

Vnútorný predpis č. 12

• Vnútorný predpis č. 13 o povinnosti oznamovať zoznam účtovných jednotiek

Vnútorný predpis č. 13 (účinný od 01.01.2013)

Tlačivo - zoznam účtovných jednotiek

• Pokyn o používaní pečiatky audítormi a audítorskými spoločnosťami

Pokyn o používaní pečiatky


>