Subjekty verejného záujmu

Subjektom verejného záujmu je podľa § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite účinného od 17.06.2016:
 
a) účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere, a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
b) banka a pobočka zahraničnej banky,
c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
d) poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne,
e) zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne,
f)  zdravotná poisťovňa,
g) správcovská spoločnosť a pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
h) dôchodková správcovská spoločnosť,
i)  doplnková dôchodková spoločnosť,
j)  Burza cenných papierov,
k) Železnice Slovenskej republiky,
l)  účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy,8)
m) vyšší územný celok,
n) účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou podľa osobitných predpisov,9) od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala tieto podmienky:
1. celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,10)
2. počet obyvateľov presiahol 50 000.

>