Platenie ročného príspevku subjektami verejného záujmu

Subjekty verejného záujmu podľa § 68  ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite povinné platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ročný príspevok.

 

Výška ročného príspevku:

 

Burza cenných papierov

............

500 eur

banka

............

6000 eur

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

............

6000 eur

poisťovňa a zaisťovňa

............

6000 eur

pobočka zahraničnej banky

............

3000 eur

správcovská spoločnosť

............

3000 eur

pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne

............

3000 eur

pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne

............

3000 eur

dôchodková správcovská spoločnosť

............

3000 eur

doplnková dôchodková spoločnosť

............

3000 eur

Železnice Slovenskej republiky

............

6000 eur

 

Spôsob úhrady ročného príspevku:

Ročný príspevok platia subjekty verejného záujmu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na účet:

 

Číslo účtu:

SK79 8180 0000 0070 0031 8133

BIC/SWIFT

SPSRSKBA

KS:

0558

VS:

"IČO"

ŠS:

"rok"– uviesť rok, za ktorý sa uhrádza ročný príspevok

Poznámka:

"meno spoločnosti" – uviesť, či ide o "ročný príspevok" alebo "úroky z omeškania"

 

Ročný príspevok sa uhrádza jednorazovo do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Ročný príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Subjekt verejného záujmu, ktorého účtovné obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú časť ročného príspevku zaokrúhlenú matematicky na celé eurá.

 

Ak úhrada nebola zaplatená riadne a včas, dlžník je povinný Úradu pre dohľad nad výkonom auditu zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


>