Všeobecné informácie k audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaniu

 A. Získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej len "certifikát")

(1) Podmienkou na výkon štatutárneho auditu je získanie certifikátu, ktorý:

1.1 vydá Úrad uchádzačovi za predpokladu, ak:

a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) má dobrú povesť,
c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e) sa zúčastňoval sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
f) predložil Úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo,
g) zložil audítorskú skúšku podľa § 15 zákona č. 423/2015 Z. z.

1.2 vydá Úrad európskemu audítorovi za predpokladu, ak: 

a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) má dobrú povesť,
c) sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
d) sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
e) zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 423/2015 Z. z.

1.3 na základe vzájomnosti môže Úrad vydať audítorovi z tretej krajiny, ak:

a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) má dobrú povesť,
c) sa preukáže platnou licenciou vydanou v tretej krajine,
d) predloží dôkaz, že audítorská skúška, ktorú vykonal v tretej krajne, spĺňa požiadavky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
e) sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorými dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období, 
f) zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 423/2015 Z. z.

(2) Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania:

2.1 Vzor žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania ustanovuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (ďalej len „skúšobný poriadok“).

2.2 Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti možno podať do konca júna.

Ak tento termín pripadne na sobotu alebo nedeľu, posledným dňom na podanie žiadosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.

2.3 Prílohami ku žiadosti o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (resp. ich opakovanie) sú doklady, ktoré podrobnejšie upravuje Vnútorný predpis: "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania".

2.4 Ak podaná žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti neobsahuje ustanovené náležitosti alebo má iné nedostatky, možno ju doplniť alebo opraviť najneskôr v termíne do 10. júla. Termín na zaslanie pozvánky na audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti je najneskôr jeden mesiac pred termínom ich konania.

 (3) Dokumenty na stiahnutie:

·  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74 - Skúšobný poriadokOpatrenie MF SR č. MF/013613/2018-74 zo 17.10.2018

·  Vnútorný predpis: "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania"

·  Prílohy v zmysle Vnútorného predpisu: "Podmienky na výkon štatutárneho auditu (získanie certifikátu) a pokyny pre uchádzačov o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania":

Príloha č. 1 - Žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania 
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 3 - Potvrdenie školiteľa (1. časť, 2. časť) 

(4) Poplatky:

4.1 poplatok za audítorskú skúšku je 510 €, pričom za opakovanie čiastkovej audítorskej skúšky je poplatok 170 €,

4.2 poplatok za skúšku spôsobilosti je 500 €, pričom za opakovanie časti skúšky spôsobilosti je poplatok 250 €,

4.3 poplatok za preskúšanie je 510 €, pričom za opakovanie odbornej časti je poplatok 170 €,

Poplatky sa uhrádzajú na účet Úradu, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

IBAN SK79 8180 0000 0070 0031 8133

SWIFT kód: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 
- na audítorskú skúšku uveďte: evidenčné číslo asistenta audítora,
- na skúšku spôsobilosti uveďte: číslo licencie (oprávnenia, registrácie) audítora,
- na preskúšanie uveďte: číslo licencie štatutárneho audítora.

(5) Audítorská skúška, skúška spôsobilosti a preskúšanie:

5.1 Audítorská skúška pozostáva z troch čiastkových skúšok: 
1. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo" - v rozsahu 240 minút,
2. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona" - v rozsahu 240 minút,
3. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1, písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva" - v rozsahu 360 minút.

Audítorská skúška sa koná v mesiaci október, trvá 14 hodín a každá z troch čiastkových skúšok sa vykonáva v jeden deň.

5.2 Skúška spôsobilosti pozostáva z dvoch častí: 

1. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike a vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov" - v rozsahu 180 minút, 
2. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Znalosti z vybraných oblastí práva v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike" - v rozsahu 180 minút.

Skúška spôsobilosti sa koná v mesiaci október, trvá 6 hodín a obidve časti sa vykonávajú v jeden deň.

5.3 Preskúšanie pozostáva z troch odborných častí: 
1. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. a) skúšobného poriadku: "Účtovníctvo" - v rozsahu 120 minút,
2. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. b) skúšobného poriadku: "Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a etický kódex audítora podľa § 2 ods. 18 zákona" - v rozsahu 120 minút,
3. odborná časť preskúšania podľa § 4 ods. 1, písm. c) skúšobného poriadku: "Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva" - v rozsahu 180 minút.

Preskúšanie trvá 7 hodín a všetky tri odborné časti sa vykonávajú v jeden deň.

(6) Okruhy tém:

Úrad v zmysle skúšobného poriadku zverejňuje na svojom webovom sídle Okruhy tém, ktoré môžu byť obsahom audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti, vrátane zoznamu odporúčanej literatúry, v termíne najneskôr štyri mesiace pred termínom konania audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti.

(7) Výsledky:

Výsledky audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti oznámi Skúšobná komisia do 30 dní odo dňa ich vykonania. Výsledok preskúšania sa oznámi do 15 dní odo dňa jeho vykonania.

(8) Skladanie sľubu a odovzdávanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu (certifikátu):

Úrad zašle úspešným uchádzačom audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti pozvánku na slávnostné skladanie sľubu predsedovi Rady Úradu a odovzdávanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu (certifikátu), v termíne najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.

 

B. Zápis do zoznamu štatutárnych audítorov a vydanie licencie

(1) Zápis do zoznamu štatutárnych audítorov:

Úrad zapíše do zoznamu štatutárnych audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom Úradu, toho, kto:

a) má certifikát podľa § 3 ods. 1, 5 alebo 6 zákona č. 423/2015 Z. z.,
b) zložil sľub,
c) nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu štatutárnych audítorov alebo uplynula lehota ustanovená v § 12 ods. 7 zákona č. 423/2015 Z. z.,
d) zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.

(2) Vydanie licencie:

Úrad vydá štatutárnemu audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu štatutárnych audítorov.

Dňom zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov je štatutárny audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie „certifikovaný audítor“ a skratku „CA“.

(3) Dokument na stiahnutie:

Vnútorný predpis: „Podmienky zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov a do zoznamu audítorských spoločností, vydávanie licencií štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam, vedenie príslušných zoznamov a registrácia audítorov a audítorských spoločností z tretej krajiny“


>