Audítorská skúška a Skúška spôsobilosti 2019

A. Termín na podanie žiadosti v roku 2019:

Písomnú žiadosť o vykonanie audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti v roku 2019 spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Úradu v termíne do 1. júla 2019 (pondelok).

B. Termíny konania skúšok v roku 2019:

AUDÍTORSKÁ SKÚŠKA:

2. október 2019 (9.30 hod)

1. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. a) skúšobného poriadku:

"Účtovníctvo"

9. október 2019 (9.30 hod)

2. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku:

"Audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a Etický kódex audítora podľa §2 ods. 18 zákona"

23. október 2019 (9.30 hod)

3. čiastková audítorská skúška podľa § 4 ods. 1 písm. c) skúšobného poriadku:

"Ekonómia, finančné riadenie a finančná analýza, manažérske účtovníctvo podnikateľov a znalosti z vybraných oblastí práva

 

SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI:

23. október 2019 (9.30 hod)

1. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) skúšobného poriadku:

"Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike a vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov"

2. časť skúšky spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) skúšobného poriadku:

"Znalosti z vybraných oblastí práva v rozsahu potrebnom na výkon štatutárneho auditu v Slovenskej republike"

C. Miesto konania skúšok v roku 2019:

Ekonomická univerzita v Bratislave (sídlo rektorátu)

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

D. Okruhy tém na rok 2019:

Okruhy tém na rok 2019


>