Oznamovanie porušení podľa § 38 zákona č. 423/2015 Z. z.

Spôsob podávania oznámení podľa § 38 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podnet možno podať písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Písomný podnet možno doručiť osobne do podateľne Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. alebo zaslať prostredníctvom pošty na adresu:

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Slovanská 1

P.O. Box 63

810 05 Bratislava 15

Prostredníctvom elektronickej pošty možno podnet zaslať na adresu osôb zodpovedných za prijímanie podnetov: geletova@udva.sk alebo meszarosova@udva.sk, alebo na adresu podateľne: udva@udva.sk.


>