Dohľady a Previerky

Dohľad vykonáva Úrad, pričom sa zameriava na plnenie povinností ustanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. a Nariadením (EÚ) č. 537/2014, vrátane dodržiavania medzinárodných audítorských štandardov, Etického kódexu audítora, vnútorných predpisov Úradu a vnútorných predpisov Slovenskej komory audítorov.

Dohliadaným subjektom je:

  • štatutárny audítor a audítorská spoločnosť
  • audítorská spoločnosť z iného členského štátu,
  • audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny,
  • Slovenská komora audítorov,
  • subjekt verejného záujmu,
  • obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z.

Previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu:

- začaté do 16.06.2016 vykonávala Slovenská komora audítorov

- začaté 17.06.2016 alebo neskôr vykonáva:

- Úrad u štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoločnostiach definovaných v §2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z.

- Slovenská komora audítorov u štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovnej jednotke, ktorá nie je subjektom verejného záujmu alebo obchodnou spoločnosťou definovanou v § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z.

 

Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality auditu vykonaných Úradom pre dohľad nad výkonom auditu:

Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality auditu vykonaných Slovenskou komorou audítorov:


>