PDF Print

Zoznam audítorov

Úrad podľa ustanovenia § 9 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a o dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie zoznam audítorov.

Zoznam audítorov je verejne prístupný register vedený Úradom, ktorý do odovzdania Úradu dňa 17.3.2008 viedla Slovenská komora audítorov.

Zoznam audítorov (stav k 07.07.2016):

Zoznam aktívnych licencií audítorov

Zoznam pozastavených licencií audítorov

Zoznam zaniknutých licencií audítorov

Úplný zoznam audítorov

 

Dovolili by sme si Vás upozorniť, že nasledujúcim audítorom boli opätovne vydané licencie (stav k 07.07.2016):

Zoznam opätovne vydaných licencií audítorov