O Úrade

 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") bol zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 540/2007 Z. z."), ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu podľa Zákona č. 540/2007/Z.z. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.

Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov postavenie a pôsobnosť Úradu, zásady hospodárenia Úradu, vnútornú organizáciu Úradu a zásadné otázky pôsobnosti orgánov Úradu upravuje Štatút Úradu (Na stiahnutie: Štatút.pdf).

 

Základné činnosti vykonávané Úradom:

a) zabezpečuje audítorské skúšky,
b) zabezpečuje skúšky spôsobilosti,
c) zabezpečuje preskúšanie,
d) vydáva certifikáty,
e) vydáva licencie, pozastavuje licencie a odoberá licencie audítorom a audítorským spoločnostiam,
f) zapisuje audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
g) registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny,
h) poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie do iného členského štátu alebo tretej krajiny.


Úrad vykonáva dohľad tým, že dohliada na:

a) dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
b) dodržiavanie etického kódexu,
c) dodržiavanie ustanovení zákona č. 540/2007 Z.z.
d) systém previerok zabezpečenia kvality auditu,
e) sústavné vzdelávanie,
f) disciplinárne konania vedené komorou audítorov.
g) ukladá sankcie podľa § 60 zákona


Úrad vykonáva aj tieto činnosti:

a) zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
b) zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
c) zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a etického kódexu prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie a zabezpečuje ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
d) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a auditu,
e) koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s právnymi predpismi a zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f) spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
g) priebežne informuje Slovenskú komoru audítorov o návrhoch a zmenách podľa písmena a) až e),
h) ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo osobitný predpis.

 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu postupuje pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácii podľa vnútorného predpisu č. 9 o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.